سوالات تشریحی پیش دانشگاهی دین وزندگی

2 ) ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنویسید. ص 7

الف- یا أیها الناس               ب - و الله هو الغنی الحمید                      ج – و یأت بخلق جدید

3 ) دو پیام آیه ی 15 سوره ی فاطر: «یا أیها الناس أنتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید» را بنویسید. ص 7

4 ) پیام آیه ی 16 سوره ی فاطر چیست؟ «إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید» ص 7

5 ) پیام این آیه را بنویسید: «و ما ذلک علی الله بعزیز» ص 7

6 ) معنای «حق و حقیقت» را با ذکر مثال بیان کنید. ص7

7 ) برترین حق و حقیقت چیست؟ چرا؟ ص 8

8 ) قرآن کریم برای معرفت عمیق تر به خداوند چه راهی را معرفی نموده است؟ ص 8

9 ) حقیقت وجود و هستی مخلوقات جهان چگونه است؟ ص 8 (مقدمه ی اول)

10) اگر چیزی وجودش از خودش نباشد، چگونه موجود می شود؟ ص 8 (مقدمه ی دوم)

11) در چه صورتی یک موجود در هستی به دیگری نیازمند نیست؟ ص 8 (مقدمه ی دوم)

12) منشأ هستی انسان و مجموعه ی جهان از کجاست؟ ص 8 (نتیجه)

13) برای اثبات نیازمندی جهان هستی به خداوند یک استدلال بنویسید. ص 9 (خلاصه ی استدلال ص 8)

14) آیا نیازمندی موجودات به خداوند تنها در مرحله ی به وجود آمدن است؟ چرا؟ ص 9

15) رابطه ی خدا با جهان را با موارد زیر تطبیق دهید: ص 9

الف- کسی که هدیه ای به دوستش می دهد                    ب – روشنایی با لامپ               ج – موج با دریا

16) چرا در قرآن کریم خداوند با صفت «غنی» یاد شده است؟ ص 9

17) کسب کمالات انسان را نسبت به هر یک از موارد زیر بررسی کنید: ص 9

الف- سایر انسان ها                                                 ب - خداوند

18) درک هر چه بهتر فقر و نیازمندی به خداوند توسط انسان چه تأثیری بر او دارد؟ ص 9

19) نیازمندی وجودی مخلوقات به خداوند شامل کدام مراحل است؟ ص 9

 

 

 

20) در جدول زیر «رابطه ی جهان با خدا» را با «رابطه ی ساعت ساز با ساعت» مقایسه کنید. ص

 

شباهت ها

تفاوت ها

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

 

سؤالات امتیازی بخش برای مطالعه

21) هستی بخشی خداوند به موجودات را با بخشیدن مال یک ثروتمند به فقیر مقایسه کنید. ص 10

22) کدام معرفت برتر و عمیق نسبت به خداست که برای نوجوان در دسترس و امکان پذیر  است؟ چرا؟ ص 12

 

درس دوم                                    یگانه ی بی همتا

1) مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس آن چیست؟ ص 15

2) ارزش و اعتبار اعتقادات دینی به چه چیز وابسته است؟ ص 15

3) جایگاه نگرش توحیدی در قرآن چگونه است؟ ص 15

4) دنیای کنونی از نظر اعتقاد به خدا چگونه است؟ ص 15

5) رابطه ی اعتقاد به توحید با سایر اعتقادات و اعمال زندگی ما چیست؟ ص 15

6) کدام روابط در زندگی انسان های امروز فاقد دیدگاه توحیدی است؟ ص 15

7) تقابل حق و باطل را با کدام تقابل می توان منطبق دانست؟ ص 15

8) زنده ترین مسأله ی پیش روی انسان ها در جهان حاضر کدام است؟ ص 15

9) ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنویسید: ص 16

الف- و خلق کل شیء     ب - لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه      ج- و هو علی کل شیء وکیل

10) معنای توحید چیست؟ و اعتقاد به توحید به چه معناست؟ ص 16

11) مراتب توحید را فقط نام ببرید. ص 16 و 17 و 21

12) توحید ذاتی را تعریف کنید. ص 16 و 17

13) منظور از شرک ذاتی چیست؟ ص 17

14) شرک ذاتی بیشتر در چه جوامعی رواج داشته است؟ ص 17

15) برخی از اعتقادات قائلین به شرک ذاتی را بنویسید. ص 17

16) برای اثبات توحید ذاتی چهار دلیل ذکر کنید. ص 17

17) دعوت پیامبران چگونه توحید ذاتی را اثبات می کند؟ ص 17

18) گرایش فطری بشر به خداوند چگونه توحید ذاتی را اثبات می کند؟ ص 17

19) چگونه می توان با استناد به نظم و یکپارچگی جهان توحید ذاتی را اثبات کرد؟ ص 17

20) با توجه به کمال مطلق بودن خداوند، چگونه می توان توحید ذاتی را اثبات نمود؟ ص 17

21) دو محور اصلی در اعتقاد به توحید افعالی کدامند؟ ص 17 و 18

22) برای محور اول توحید افعالی با توجه به نیازمندی موجودات به خداوند یک استدلال بنویسید. ص 17 و 18

23) برای محور اول توحید افعالی با توجه به کمال مطلق بودن خداوند یک استدلال بنویسید. ص 17 و 18

24)  عبارت «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» بیانگر کدام محور توحید افعالی است؟ ص 18

25) اعتقاد به توحید افعالی چگونه در نماز با عبارت «بحول الله و قوته أقوم و  أقعد» بیان می شود؟ ص 18

26) آیا اعتقاد به توحید افعالی به معنای انکار خاصیت پدیده ها است؟ توضیح دهید. ص 19

27) منظور از شرک افعالی چیست؟ ص 19

28) درک این حقیقت که همه ی حوادث و تأثیرات جهان از خداست، ما را به چه نتیجه ای می رساند؟ ص 19

29) شاخه های توحید افعالی را فقط نام ببرید. ص 19 و 20

30) توحید در مالکیت به چه معناست؟ ص 19

31) در چه صورت مالکیت غیر خدا قابل پذیرش است؟ ص 19

32) منظور از توحید در ولایت چیست؟ ص 19

33) ولایت اشخاص در چه صورتی قابل قبول است؟ ص 19

34) قبول ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به چه معنا است؟ ص 19 و 20

35) توحید در ربوبیت و تدبیر را تعریف کنید. ص 20

36) قرآن کریم بر کدام یک از انواع توحید تأکید فرموده است؟ چرا؟ ص 20

37) شرک در ربوبیت و تدبیر به چه معناست؟ ص 20

38) آیا اعتقاد به توحید در ربوبیت و تدبیر به معنای انکار قدرت پرورش و مدیریت موجودات و یا انسان ها است؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید. ص 20

39) کار باغبان در مقایسه با دیگران و در مقایسه با خدا منسوب به کیست؟ توضیح دهید ص 20 و 21

40) ارتباط هر یک از آیات مندرج در جدول زیر را با انواع توحید بررسی نموده و در محل مناسب علامت بزنید. (بعضی از آیات ممکن است با بیش از یک نوع توحید ارتباط داشته باشد). ص 21

/ 0 نظر / 122 بازدید