خلاصه مطالب پایان ترم

ج -ایجاد منشور قانون اساسی -تاسیس مسجد

۵ -حلف چه بود ؟ص126

الف -پیمان بین قبایل بودب -قوی ترین سنت اجتماعی بودج -بر اسا آن میان دو بیگانه خویشاوندی ایجاد می شدد -همه موارد صحیح می باشد

۶ -چه عوامتی باعث می شد در جامعه اسلامی زمان پیامبر اختلافات فزونی یابد ؟

الف -گوناگونی زبانب -تعصبات شدیدج -گوناگونی نژادد -همه موارد

۷ -کدام گزینه در مورد عقد اخوت صحیح نمی باشد ؟ص126

الف -برای ایچاد همپیمانی دینی به جای تعصب قومی به کار می رفت

ب -به وسیله آن مهاجرین در سرپرستی انصار قرار می گرفتند

ج-رهاورد آن احساس مسئولیت  مسلمانان در برابر تنگدستی یکدیگر بود

د -پس از اجرای آن معضل تحریک عواطف دو گروه انصار پیش امد

۸ - این ویژگی “اینان ، جامه مسلمانی به تن دارند ولی دشمنان داخلی وستون پنجم جامعه اند”مربوط به چه گروهی است ؟ص141

 الف-مشرکان             ب –منافقین             ج –کفار  د -همه موارد

۹ - دلایلی چون تفسیر وبیان اصول کلی دین و آیات قرآن مربوط به کدام مورد می شود ؟

الف-لزوم داشتن دین  ب -لزوم نقش مردم در حکومت  ج -لزوم نیاز به جانشین پیامبرد -لزوم نبوت ص180

۱۰ - درمورد غدیر کدام جمله غلط است

الف:فخر رازی وایجی مولا را به معنای دوست گرفته اند

ب:آیه الیوم اکملت دینکم واتممت ..بعد از غدیر نازل شد

ج:ایه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در غدیر نازل شد

د:غدیر در سال هشتم هجری انجام گرفت

۱۱ - ویژگی هایی چون “دروغگویی ، تظاهر به اصلاح کلی ، فقدان شعور واقعی ونداشتن اندیشه وفهم درست ” مربوط به کدام گروه می باشد ؟

الف –کفار  ب  - مشرکان       ج –منافقین    د -همه موارد

۱۲ - چه کسی در سقیفه با ابوبکر به عنوان اولین نفر بیعت کرد ؟

الف -ابو عبیده  ب  - عمر      ج -سعدبن ابی وقاص د -بشیر بن سعد

۱۳ - در حج برائت آیات الهی توسط چه کسی ابلاغ شد ؟

الف -پیامبر(ص)  ب  - ابوبکر  ج -حضرت علی (ع) د -عمر

۱۴ - کدام گزینه جزء مشکلات  زمان بعد از رحلت پیامبر نبوده است ؟

الف -ادعای نبوت توسط عده ای  ب  - بازگشت از دین وارتداد 

ج -نپرداختن زکات                   د -عدم خشونت در حکومت داری

۱۵ - کلمه مولا در خطبه غدیر به چه معناست ؟

الف - اولی بالتصرف  ب  - اولی بالشی ء     ج - یاور ودوست  د -برادر دینی

۱۶ - علت نپرداختن زکات توسط افراد معترض به حکومت به حاکمان بعد از رحلت پیامبر چه بود ؟

الف - نبود رهبر واقعی بعد از پیامبر به عنوان جانشین   ب  - حرص وطمع مردم

ج - نارضایتی از حاکمان                          د -وضعیت نابسامان اقتصادی

۱۷ -اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری امت اسلامی وتثبیت حکومت چه بود ؟

الف - هجرت از مکه به مدینه               ب  - جهاد در راه خدا

ج -رفع اختلافات عقیدتی وقومی          د - گزینه ب وج

۱۸ - نخستین خلیفه ای که امیر المومنین خوانده شد چه کسی بود ؟

الف –ابوبکر ب  - عم              ج –عثمان            د -عمروعاص

 ۱۹ - مهمترین علت وسبب موفقیت و گسترش اسلام چه بوده است ؟

الف – قرآن ب  - سیره            ج -رفتار پیامبر         د - همه موارد

۲۰ - کدام یک از موارد زیر جزء دلایل نیاز به جانشین پیامبر نمی با شد ؟

الف - فلسفه بعثت پیامبر مانند قانون هدایت عمومی  ب  - نیاز جامعه به وحی

ج -لزوم ارتباط بین عالم ربونی وعالم انسانی        د -تفسیر وبیان اصول کلی دین

۲۱ - وضع مقررات درباره اهل ذمه ،ایجاد پایگاههای نظامی ،تسخیر سراسر جزیره العرب وجداسازی شام ومصر از چنگ امپراتوری روم ، از جمله اقدامات کدام خلیفه بود ؟

الف -عمربن خطاب   ب  - ابوبکر  ج –عثمان      د -بشیر بن سعد

۲۲ -علت اصلی کشته شدن عمر چه بود ؟

الف -وضع مقررات ردباره اهل ذمه                     ب - ایجاد پایگاههای نظامی

ج -بی توجهی وی به شکایات ابولولوء             د -الف وج صحیح می باشد

۲۳ -در چه سالی پیامبر به مساملنان اجازه جهاد (دفاع ) دادند ؟

الف - یاز دهم هجری  ب  - دوم هجری  ج -چهارم هجری  د -دهم هجری

۲۴ -کدام مورد از اقدامات خلیفه دوم نمی باشد ؟

الف -جلوگیری از ورود غیر عرب به مدینه  ب  -  شدت یافتن منع تدوین حدیث

ج -روی کار آوردن اقوام وخویشان          د -تفاوت نهادن میان مسیحیان عرب وغیر عرب

۲۵ - خلیفه اول ودوم به ترتیب به چه وسیله ای به خلافت رسیدند ؟

الف - شورای شش نفره – عهدنامه                    ب  - عهدنامه -سقیفه

ج -شورای شش نفره –سقیفه                       د -سقیفه -عهدنامه

۲۶ -منع تدوین حدیث که از زمان …..آغاز شده بود ، با بخشنامه…….شدت یافت .

الف -خلیفه اول - خلیفه دوم  ب  - خلیفه اول - خلیفه سوم

ج -خلیفه دوم -خلیفه سوم              د -خلیفه اول -خلیفه چهارم

۲۷ -کدام یک از افراد زیر جزء کارگزاران خلیفه اول می باشد ؟ص210

الف –معاویه  ب – ابوهریره        ج -خالد بن ولید   د -عمرو بن عاص

۲۸ -تاریخ نویسان مسلمان چه سالهایی را سالیان آزمایش نام نهاده اند ؟ص209

الف - دوره خلافت ابوبکر  ب  - دوره خلافت عمر 

ج -دوره خلافت عثمان           د -دوران خلافت هرسه خلیفه

۲۹ -مهم ترین مشکل حکومت حضرت علی (ع)چه بود ؟

الف -رفاه گرایی  ب  - انحرافات وبدعتها      ج -عدالت اقتصادی  د -تضعیف ارزش های دینی

۳۰ -کدام یک از عوامل زیر جزءعلل ناخشنودی ازحکومت حضرت علی (ع) توسط مردم نیست ؟

الف -کنارنهادن رووش شیخین در تقسیم بیت المال  ب  - اساس قرار دادن مساوات در حقوق

ج -برتری ندادن به اشراف وعرب بر دیگران          د -واگذار کردن شام ومصر به معاویه

۳۱ -کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

الف -جنگ صفین توسط معاویه به وجود آمد ب  - جنگ جمل توسط طلحه وزبیر وعایشه ایجاد شد

ج -جنگ نهروان توسط قاسطین به وجود آمد د -مارقین همان خوارج می باشند

۳۲ - امام علی چند سال حکومت کردند ؟

الف -۳ سال و۹ ماه  ب  - ۴ سال و۹ ماه         ج  -۷سال و۹ماه  د  -۲ سال و۹ماه

۳۳ -حرکت وفعالیت مستمر امامان از چهسالی آغاز شد وتا چه سالی ادامه یافت  ؟

الف -یازدهم هجرت - ۳۲۰ سال   ب  - یازدهم هجرت -۲۵۰ سال

ج -سیزدهم هجرت - ۳۲۰ سال          د -یازدهم هجرت -۱۵۰ سال

۳۴ -امام حسن وامام حسین (ع)به ترتیب چند سال حکومت کردند ؟

الف -۱۰سال -۶سال  ب  - ۱۰ سال - ۶ماه        ج -۹سال - ۲ماه  د -۸ سال - ۳سال

۳۵ - کدام یک جزء شورای شش نفره تعیین خلیفه نمی باشد؟

الف-زبیربن عوام  ب- سعدبن ابی وقاص   ج -عبدالرحمان بن عوف د-عمر بن خطاب

۳۶ - کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-شرکت مردم در انتخاب خلیفه اول محدود به حاضران در سقیفه بود

ب- دربیعت با امام علی (ع) همه مردم شرکت کردند

ج -برگزیده شدن عثمان محدود به شورای شش نفره نبود  د-همه موارد

۳۷ -کدام گزینه شامل موانع ومشکلات حکومت علی (ع)نمی باشد؟

الف-عدالت اقتصادی       ب- عدالت اجتماعی  ج -انحرافها وبدعتها   د-موانع سیاسی

۳۸ -پیدایش شکاف های اجتماعی از زمان کدام خلیفه آغاز گشت ؟

الف-خلیفه اول  ب- خلیفه دوم         ج -خلیفه سوم         د-همه موارد

۳۹ -کدام مورد جزء علل ناخشنودی از حکومت علی (ع)نمی باشد ؟

الف-کنارهنادن روش شیخین در تقسیم بیت المال ب- اساس قراردادن مسلوات درحقوق

ج -ترک نکردن مسامح دربرابر سران قبایل د-رعایت استحقاق ها

۴۰ - چه کسانی جزء ناکثین بودند؟

الف-طلحه         ب- زبیر  ج –عثمان   د-الف وب

۴۱ -جنگ صفین توسط  چه کسانی آغاز گشت ؟

الف-ناکثین        ب- قاسطین  ج –منافقین     د-مارقین

۴۲ -مارقین جزء کدام گروه بودند ؟

 الف-ناکثین ب- منافقین      ج –خوارج         د-قا سطین

۴۳ -کدام گزینه جزء سپاه امام حسن (ع) درجنگ نبودند ؟

الف-جناح اموی  ب- شیعیان       ج –خوارج    د-رومیان

۴۴ -این تعریف مربوط کدام جناح از سپاه امام حسن (ع)می شود؟

“دراین جناح عناصر نیرومندی وجود داشت که ازطرفداران بسیار بهره می بردند ودرپدید آوردن یاس وتزلزل در سپاه تاثیری بسزا داشتند”

الف-شیعیان       ب- خوارج  ج -سودجویان           د-جناح اموی

۴۵ -کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف-روح ساحشوری هاشمی با رفتار امام حسین (ع)متناسب تر است تارفتارامام حسن (ع)

ب- امام حسن وامام حسین (ع)دو تدبیرجداگانه داشتند

ج -هریک ازاین دو راه برترین وسیله نزدیک شدن به خدا به شمار می آمد

 د-این دو راه تنها راه حل های عاقلانه ومنطقی آن وضعیت بود

۴۶ -چه عاملی اصلی ترین عامل ناامیدی امام حسن(ع) از پیروزی نظامی بود؟

الف-کم بودن سپاهیان              ب- نبودن وقت کافی برای تجهیز سپاه

ج -یکپارچه نبودن سپاه            د-زیادبودن نفرات دشمن

۴۷ -کدام یک از موارد زیر در مورد علل راه حلهای متفاوت امام حسن وامام حسین (ع) صحیح می باشد ؟

 الف-تفاوت در دوستان ب- تفاوت در دشمنان       ج -تفاوت در موقعیت              د-همه موارد

۴۸ -این تعریف مربوط به کدام گزینه می باشد؟

“دوگروه پس از مناظره دربرابر هم به نتبجه مقبول دست نیابند وهریک ادعای کتمان عمدی حق از سوی دیگری را داشته باشدبرای اثبات ادعای خود مساله رابه خداوامی گذارند”

الف-مناظره        ب- مباهله ج -مبادله د-مساوات

۴۹ - کدام گزینه درمورد جبریه ومرجئه صحیح نمی باشد ؟

الف -هردو یک نوع فرقه بودندب -ازنظر عقیدتی با سیاست اموی همسو بودند

ج -نتاجعی شوم در جامعه برجا نهادندد -درزمان پیامبر(ص) وجود داشتند

۵۰ -کدام یک ازعوامل زیر جزء علل ناخشنودی مردم از معاویه نمی باشند؟

الف –بی احترامی به افکارعمومی     ب -لشکرکشی وتجاوز به حرم امن الهی

ج -دارانبودن شایستگی              د-تقویت عناصرفاسد

51-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

 الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب                             

52-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟     

  الف) دعوت خویشان و اقوام            ب)دعو ت خصوصی –پنهانی  

ج) دعوت عمومی  د)دعوت بزرگان قریش به دین  اسلام                                                                

53-وی ابوذر غفاری را به ربذه تیعید کرد و عمار را از خانه اخراج کرد و بعی صحابه را تبعید کرد

الع ابوبکر  ب:عمر ج:معاویه  د:عثمان                   

54-هجرت به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی جزء کدام یک به حساب می آید                                                      

الف) هجرت در عرف دینی             ب) هجرت در عرف جامعه شناسی       

ج)هجرت در عرف سیاسی            د) هجرت انفسی     

 55-کدام یک مربوط به پیمان عقبه دوم می باشد؟ الف) فرزندان خود  را نکشند؟          ب)در کارهای نیک نافرمانی نکنند 

ج)دزدی وزنا نکنند   د)همان طور که اززن وفرزند خود حمایت می کنند پیامبر واهدافش را حمایت نمایند

56-نخستین مسجدی را که پیامبر پس از هجرت بنا کرد؟

الف) مسجد قبا  ب) مسجد مدینه  ج) مسجدالاقصی  د) مسجد کوفه

57-در کدام یک از غزوات پیامبر رد پای یهودیان ومنافقان دیده نمی شود ؟ 

الف) احد      ب) بدر      ج) خندق     د) حنین

58-پیر نصب دان قریش لقب کیست؟الف) ابوسفیان  ب) ابوبکر   ج) عمروعاص  د) عمر

59-وضع مقررات در باره اهل ذمه از دستاوردهای کدام خلیفه بود ؟

الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

60-علی (ع)کدا م یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟

الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی   

61-فدک در زمان کدام یک از خلفا غصب شد؟ الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

62-ابوهریره،عمروعاص ومعاویه کارگزاران معروف کدام یک از خلفا بوده اند ؟

الف)مروان حکم  ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

 63-امام علی (ع) در کدام جنگ با قاسطین نبرد کرد؟ الف) جمل   ب) صفین ج) نهروان  د) الف وب

64-گفته امام علی (ع) که فرمود : من چشم فتنه را بیرون آوردم مربوط به کدام جنگ است ؟

الف) جمل         ب) صفین                  ج) نهروان                     د) الف وب

64-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود

الف) حضرت زهرا (س)   ب) امام حسن (ع)    ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)                    

66-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟

الف) معاویه          ب) یزید           ج) عمر        د) عثمان                         

 67- کدامیک جزء سابقون (نخستین ایمان آورندگان به پیامبر) نبود ؟

الف) عمر         ب) عثمان          ج) عبدالرحمان بن عوف       د)طلحه

68- کدام اقدام پیامبر به یوم الانذار مشهور شده است ؟ 

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت                  

ب)دعوت وانذار خویشان                      ج) دعوت عمومی                       د)هجرت به مدینه 

69- کدام اقدام به لیلت المبیت مشهور است؟       

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت   

ب)دعوت وانذار خویشان                    ج) دعوت عمومی                     د)هجرت به مدینه

70-کدام یک جزء نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ نیست ؟          

 الف) استهزاء پیامبر                ب) شکنجه های جسمی وروحی 

ج) تحریم شنیدن قرآن                                     د) پیشنهاد فرمانروایی ،ثروت وزیباترین همسر

71-فتح مبین به کدام حادثه گفته می شود ؟    الف) فتح مکه             ب) صلح حدیبیه    

ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله

72- بیعت شجره مربوط به کدام حادثه می شود ؟  

الف) فتح مکه          ب) صلح حدیبیه           ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله           

73-یوم الخمیس وما یوم الخمیس مربوط به کدام حادثه است ؟

 الف) تقاضای پیامبر برای آوردن نوشت افزار تا نامه ای بنویسد که مردم گمراه نشوند ومخالفت گروهی از صحابه با آن   

  ب) ماجرای غدیر خم و انتخاب امام علی به عنوان جانشین پیامبر (ص)                    

ج) ماجرای سقیفه بنی ساعده وانتخاب ابوبکربه خلافت       د)تصرف فدک توسط ابوبکر

74- کدام یک مربوط به اقدامات ابوبکر نیست ؟    

الف) جنگ با اهل رده        ب) فتح حیره         ج) تصاحب فدک     د) وضع مقررات در باره اهل ذمه

 

75- امام علی در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟       

الف) جمل           ب)نهروان            ج) صفین                 د) غزوه احد

76- گفته امام علی (ع)که فرمود : جز من هیچ یک از مسلمانان جرأت نمی کرد چشم این فتنه را بیرون آورد مربوط به کدام جنگ است ؟ 

الف) جمل                 ب)نهروان                    ج) صفین                 د) غزوه احد

77-منظور از ابناءدر آیه مباهله چه کسانی هستند ؟ 

الف) حضرت زهرا(س)            ب) امام حسن (ع)           ج) امام حسین (ع)        د) ب وج

78- کدام گروه از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور داشتند؟

الف) خوارج ، شکاکان ، ،سود جویان و قبیله گرایان

ب)جناح اموی                 ج) شیعیان سیاسی                   د) همه موارد

79-آخرین یادگار مباهله در بین مردم چه کسی بود ؟   

الف) حضرت زهرا(س)       ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)          د) ب وج  

80-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب 

81-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟       الف) دعوت خویشان و اقوام 

 ب) دعوت خصوصی –پنهانی       ج) دعوت عمومی                 د)دعوت بزرگان قریش به دین اسلام                    

82-علی (ع)کدام یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی    

83-در باره اهمیت وانگیزه اقدام انصار در سقیفه کدام یک صحیح نیست ؟ 

الف ) رویارویی با کردار برخی از مهاجران                  ب)رویارویی با کردار و وصایای پیامبر                  

ج) تخلف برخی از سران مهاجران از پیوستن به سپاه اسامه                          د) پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوب ها در آینده      

84-کدام گروه به علت نژاد وقومیت به مخالفت جدی با پیامبر اسلام پرداختند؟                                                                         

 الف) مسیحیان ورومی ها     ب) زرتشتی ها وایرانی ها            ج) قریش                د)یهودیان

85 –پیامبر بزرگوار اسلام بعد از پیمان عقبه اول چه کسی را برای تعلیم قرآن وتبلیغ اسلام به یثرب فرستاد ؟    

الف) مصعب بن عمیر      ب) حصین بن نمیر      ج) عمربن خطاب                   د)علی (ع) 

86-امام علی (ع) در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟ 

 الف) بدر                ب) نهروان             ج)صفین             د) جمل         

 87-کدام خلیفه به علت یکی کردن مصاحف ،بویژه به علت سوزاندن نسخه های گوناگون قرآن مورد نفرت واقع شد ؟     

الف) علی (ع)           ب)عمر                 ج) عثمان              د)ابوبکر    

88-کدام خلیفه پایبند نصب نمودن بنی هاشم در مناصب حکومتی نبود؟

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر  

89-ممنوعیت نگارش حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد؟  

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر      

90-کدام گروه اسپاه امام حسن (ع) از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور می یافتند ؟

 الف) شیعیان         ب) جناح اموی وشکاکان وخوارج    

ج) طرفداران عثمان وقبیله گرایان وسود جویان       د) خوارج،شکاکان،سود جویان وقبیله گرایان        

91-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود ؟

الف) حضرت زهرا (س)     ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)              

 92-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟الف) معاویه   ب) یزید    ج) عمر        د) عثمان                

93-نگرانی امام حسین (ع) در منی در مجلس بزرگان اسلام از چه بابت بود ؟  

الف) کهنه شدن امر ولایت در دلها   ب)جنایات معاویه       ج) فضایل اهل بیت               د) جنایات یزید

 

 

 

 

94:ولادت پیامبر (ص) در چه زمانی بود ؟ هفتدهمین روز ربیع الاول سال 570 میلادی (عام الافیل )**

95-جد اول پیامبر چه کسی بود ؟ عبدالمطلب

96- حضرت محمد(ص) به ترتیب در سن هفت ماهگی ،شش سالگی و هشت سالگی چه کسانی را از دست داد ؟ پدر،مادر ،عبدالمطلب

97-پیشه شبانی چه نوع پیشه ای بود ؟ چوپانی بود که این پیشه نوعی تمرین شکیبایی برای رویارویی با پیروان  باورهای خرافی و رسوم نادرست دوران جاهلیت تجربه ای مناسب بود .

98- امین به چه کسی گفته می شود ؟ فرد امانتدار ، راستگو،باوقار ، خوش خلق ، کریم و شرافتمند گفته می شود که از هر ناپاکی و گناه اجتناب می کند .**

99- دوران جوانی چه دورانی است ؟ زمان شکوفایی غرایض و گاه انحراف ها و آلودگی های انسان است . **

100- حضرت محمد (ص) در چند سالگی در پیمان حلف الفضول (جوانمردی و نیکوکاری ) شرکت کرد ؟ بیست سالگی

101-حضرت رسول در چند سالگی با حضرت خدیجه ازدواج و چند سال در کنار هم زندگی کردند ؟ 25 سالگی و 25 سال **

102-حضرت خدیجه چه کسی را از بند بردگی رهانید؟ زید ابن حارثه

103-علل گرایش به خلوت و انزوا در حضرت رسول چه بود ؟ الف-اندیشه های عمیق درونی       ب- ناسازگاری محیط و فاصله روحی اش با مردم

104-چه موقع رفتن به غار حرا به اوج خود می رسید ؟ در ماه مبارک رمضان

105- اولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟ حضرت خدیجه و حضرت علی (ع)

106-چند تن از مسلمانان اولیه که به پیامبر ایمان آوردند را نام ببرید ؟ زیدبن حارثه ، زینب ، رقیه ، ام کلثوم (فرزندان پیامبر ) ،ابوبکر،   بلال ،یاسر ،سمیه ،عمار ،مقداد ،ابوذر،زبیر،عثمان ،طلحه،عبدالرحمن ابن عف ،مصب بن عمیر ،

107-چرا دعوت علنی پیامبر و یکباره او قابل تحمل مردم نبود ؟ چون از آنجایی که سرزمین مکه دوران طولانی به شرک و بت پرستی آلوده بود و  مردم در مرداب خرافه ها و تعصب روزگار می گذراندند اعلام یکباره به دعوت توحیدی و شوریدن دفعی علیه همه مظاهر جاهلیت قابل تحمل نبود .

108-شرایط اساسی اصلاحات عمیق و ریشه دار از نظر رسول اکرم چیست؟ اندیشه قوی-ایدئولوژی غنی

109-نماز چیست ؟ مجموعه معارف معنوی برای ارتباط با معبود است .**

110-در چه مکانهایی پیامبر برای نیایش می رفت ؟ مسجد الحرام و منا**

111-نخستین زنی که

/ 3 نظر / 453 بازدید
مهرنوش

يه وبلاگ طراحي کردم و تمام کسايي که وبلاگ خوب و باحال دارند رو دعوت به تبادل لينک کردم . از تو هم دعوت مي کنم به جمع ما بياي . منتظر حضورتم . باي

kamal.vaezi

از زحمات استاد گرامی سپاس

yaser

استاد هم کلاس بسیار عالی بود هم سطح امتحان عالی بود و همچنین نمرات انشاالله توفیق داشته باشیم در ترم آینده هم در خدمت شما باشیم باتشکرفراوان