سوالات تشریحی اندیشه 2

2-ازمعانی وحی که درقرآن آمده یکی را به دلخواه انتخاب وبیان کنید؟(جواب ص 26)

ج)الف-اشاره پنهانی ب-هدایت غریزی وطبیعی ت-الهام یا وحی غیررسالی د-وحی رسالی یاتشریعی :که شاخصه پیامبران می باشد کهمقصودهمان وحی وپیام رسانی مخصوص الهل به پیامبران می باشد.

3-اثبات ضرورت نبوت راتوضیح دهید؟(ص 29)

الف)خداوندحکیم است وحکمت خدااقتضاءمی کندکه آفرینش این جهان هدفمندباشد ضرورت داردراهنمایان ونمایندگانی ازجانب خدا مردم رابه کمال مطلوب راهنمایی کنند.ب)دراندیشه اسلامی تمام زندگی دنیا وکارهای اختیاری انسان مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است وبرای رسیدن به آن راهی جز وحی نیست ج)درانسان شناسی وجهان بینی هدف وافعی رسیدن به کمال وتقرب به خداست وازآنجا که ذات خدا فیض وبخشش است این تقرب نیازمندهدایت وراهنمایی ازجانب خدامی باشد.

4-محدودیتهای عقل بشری راتوضیح دهیدونام ببرید ویکی را به اختصارتوضیح دهید؟(ص 32)

الف)کلی بودن واجمالی بودن احکام عقل  ب)ناتوانی عقل درشناخت آثار اخروی اعمال انسانی بدین منظورکه زندگی انسان منحصر به این دنیا نبوده وانتظاربشریت برای جاودانگی وزندگی ابدی می باشد لذا عقل بشرازتشخیص اینکه ازچه راهی می تواند به این مقصود برسد ناتوان می باشد. ح)آسیب پذیری عقل درمرحله تشخیص وعمل

5-رابطه علم ودین (تعارض تمایزممکن بودن علم ودین)راتوضیح دهید؟(ص 39)

نکته مهم اینست که گاها وحی را جایگزین عقل وعلم معرفی می کنند باید توجه شود وحی جایگزین عقل وعلم نیست بلکه مکمل ومؤید آنهاست.دوتحول مهم درکیهان شناسی وزیست شناسی درقرون 17 و19 به وقوع پیوست وعمده تعارضات بین دین وعلم را مطرح ساخت یکی دراواخرقرون وسطی گالیله موضوع گردش زمین را مطرح نمود ودیگری داروین در قرن 19 دردوران رونسانس موضوع تکامل موجودات رابیان نمودند .بایدتوجه داشت عمده عوامل این تعارضات بین علم والهیات بودکه به جنگ علم ودین شهرت یافته که عوامل این شهرت عبارتنداز:مردم عادی وعامی ارباب مذاهب وعالمان دینی اهل علم وقلم .ونکته دیگر هویت راستین علم درآن زمان که خودازمردان ومتفکران بزرگ مذهبی بودند.

اگرموضوعات ،غایات وروشهای علم ودین به اندازه کافی ازیکدیگر متمایز شده باشند راه برای بروز تعارض ورقابت بسته است .علم ودین صورتهای گوناگون زندگی اند که هرکدام حدود وقلمروخاص خودرا دارند وهیچ کدام نبایدخودرا تمام واقعیت بدانند ودرقلمرو یکدیگردخالت کنند درنتیجه :-استقلال درزبان :به دلیل استقلال وتمایز موجود درزبان هریک منطق وعملکردهای خاص خویش را دارند ونباید بامعیارهای یکدیگر مورد قضاوت قراربگیرند.-فلسفه تحلیل زبانی (فلسفه زبان متعارف):تنوع وظایف ونقشهایی که زبان برعهده دارد ووظیفه زبان علم پیش بینی وکنترل ووظیفه زبان دین ،هدایت به حقیقت واخلاق می باشد.دردیدگاه کلامی وروش علم ودین کاملا باهم متفاوت می باشندو از نظراصالت وجودی علم بدنبال معرفت عینی وغیرشخصی است وموضوع عملش براشیاءمادی وکارکرد آنهاست ولی دین معرفتی عمیقاشخصی وذهنی وبرواقعیتهای شخصی واخلاقی استوارمی باشد.اشکالی که براین دیدگاه وارد می باشد اینست که بخشی از زبان دین را نادیده گرفته وآن بیان حقایق طبیعی است. درحوزه تعامل علم با دین علم بااستفاده از روش نحقیق ومعیارخاص تبیین دقیق ودرستی از پدیده های تجربی دارد وهدفش کشف علل طبیعی است ودین بااستفاده از آموزه ها ومفاهیم خاص تبیین کاملی ازموضوعات مهم داده وهدفش کشف معنای وقایع نه علل آنهاست.

6-معجزه جیست؟(ص 50)

ج)معجزه پدیده ای است خارق العاده وخارج از نظامات علت ومعلول شناخته شده مادی که به منظور اثبات دعوی نبوت هم زمان با تحدی(دعوت به مقابله)ازجانب مدعی نبوت به اذن خاص الهی صادر می شود بایددارای سه ویژگی باشد:1- قابل تعلیم وتعالم نسیت 2- مغلوب وتحت تاثیر نیروی قوی تری قرارنمی گیرد3- همزمان با دعوی نبوت وتحدی می باشد.

7-راههای شناخت قرآن را بیان کنید؟(ص 51و52)

درشناخت قرآن کریم مانندآثارعلمی ودینی دیگر می توانیم با مطالعه از جنبه های :-مطالعه محتوایی قران مطالعه تاریخی قرآن مطالعه نقش آفرینی قرآن درزندگی فردی اجتماعی وعلمی بشر مطالعه میزان اهتمام پیروان به حفظ وصیانت از قرآن مطالعه قرآناز نگاه صاحب نظران مطالعه قرآن ازنگاه قرآن مطالعه قرآن به لحاظ مصاحت وبلاغت مطالعه قرآن به اعتبارسازگاری یا ناسازگای  آیات

8-دلایل اعجازقرآن چیست؟(ص 53)

آیات شریفی که بیان دلایل اعجازقرآن می باشند دودسته اند:الف )آیاتی که بیانگر دلیل عقلی می باشدکه به آیات تحدی(آیات دعوت کننده)وامی بودن پیامبروهمانندی آیات تاکید دارند. ب)آیاتی که بیانگردلیل نقلی می باشند که بشارت پیامبران گذشته وکتابهای اسمانی آنها می باشد.

9-ویژگیهای انسان چیست؟(ص 58)

از ویژگی انسان تکامل تدریجی ،خطاپذیری ،تفاوت استعدادهاومحدودیت ،را نامبردکه ازویژگی جدایی ناپذیرانسان می باشند.

10-ویژگیهای قرآن ونتایجی که ازویژگیهای انسان وقرآن بدست می آیدراتوضیح دهید؟(ص 59)

11-دلایل روایی مصونیت قرآن ازتحریف چیست؟(ص 62و63)

الف)حدیث ثقلین ب)روایات ازائمه که قرآن را مرجع ومحک بازشناسی آراء وتمایلات وجریانهای حق وباطل می داند ج)روایاتی که ضرورت محک زدن روایات با قرآن وکنار گذاردن روایات مخالف را مورد تاکید قرارمی دهید.

12-دلایل عقلی عدم تحریف قرآن را بیان کنید؟(ص 63)

الف)آیات تحدی ب)اوصاف قرآن :فصاحت وبلاغت حق بودن ذکربودن عدم اختلاف درآیات ج)ضمانت الهی :آیات کریمه قرآن به عنوان دلیل درون دینی یانقلی برعدم تحریف استنادکرد. 

13-اوصاف قرآن راتوضیح دهید؟(ص 64)

بادقت درآیات قرآن روشن می شود که همه بخش های قرآن ازاین اوصاف عام برخورداراست یعنی همه آیات فوق العاده فصیح وبلیغ است وبین آنها هماهنگی کامل دیده می شود هیچ مطلب خلاف ضرورت عقل وعلم قطعی درآن یافت نمی شود خبرهای مربوط به گذشته وپیش گویی های مربوط به آینده آن با واقعیت تطابق دارد.وبا اوصاف عامی ازجمله فصاحت وبلاغت وحق بودن وذکر بودن وعدم اختلاف درایات تواما می باشد.

14-دلایل قرآنی عدم تحریف رابایک آیه بیان کنید؟(ص 64)

آیه 15 ازسوره حجر"انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون" در جمله اول با بکار بردن واژه تاکیدی ضمیراول شخص جمع برانتساب آن برخداوند ودرجمله دوم با وصف جمع برنگهبانی آن بطور مستقیم از سوی خداوند ومصونت از تحریف تاکید درد.

15-یکی ازدلایل قرآنی درباب خاتمیت پیامبر(ص)رابیان کنید؟(ص 69)

آیه 33 سوره احزاب ماکان محمدابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شی ء علیما. محمدپدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا وخاتم پیامبران است وخدا همواره برهرچیزی دانا است.

16-حکمت ختم نبوت تشریحی رانام ببرید وتوضیح دهید؟(ص 75)

الف)مقتضیات زمان ,باتوجه متغیرات انسانی وجاودانگی دین اسلام وثبات وتغییرناپذیری آن درحکمت تشریعی به این پرسشها جوابگومی باشد ب)ویژگیهای سیستم قانونگذاری دراسلام وعناصر پویایی آن ,اسلام براساس حکمت تشریحی دینی کاملا پویا وجامع درتمام شرایط بوده

17-اسلام ومقتضیات زمان را مختصرا توضیح دهید؟(ص76)

باتوجه به متغییرات انسانی وثبات وتغییرناپذیری قوانین :1- محیط واجتماع مخلوق بشراست وپدیده های جدیدی که در زمان پیدامی شوند همیشه ازنوع سعادتمندبرای بشرنمی باشداسلام با پیشرفت وترقی مخالف نیست بلکه با هوا وهوس وانحطاط مخالف است. 2-تقاضای مردم زمان وپسندمردم دلیل هماهنگی با آن نیست ویک مسلمان نباید برحسب سلیقه عموم حرکت کند. 3-احتیاجات مردم درطول زمان تغییرمی کند وبشردر هرزمان نیازهای خاصی راداردلیکن قوانین اسلام می تواند پاسخگوی نیازهای متغیرانسانها درطول زمان های مختلف باشد.

18-ویژگی های سیستم قانونگذاری دراسلام وعناصرپویایی آن را با 2مورد بیان کنید؟(ص78)

1-ورودعقل درحریم قانونگذاری .بدین معناکه عقل به عنوان حجت پنهان بعد ازحجت آشکار که رسولان می باشد ذکرشده .2-اجتهاد قوه محرکه اسلام,اجتهاد مقوله ایست که می تواند انسان را درمقتضیات زمان هدایت نماید وبا قوانین اسلام هماهنگ سازد.3-مبتنی بودن احکام اسلامی برمصالح ومفاسد واقعی 4-توجه به احکام اولی وثانوی 5- عدم توجه به شکل وصورت ظاهری زندگی 6-قوانین کنترل کننده 7-اختیارات حکومت اسلامی

19-ورودعقل درحریم قانونگذاری را مختصرا توضیح دهید؟(ص 78)

عقل به عنوان منبع قانونگذاری وتشریع به رسمیت شناخته شده است  وفقیهان عقل را درکنارکتاب وسنت واجماع به عنوان چهارمین منبع احکام می دانندوعلت اینکه عقل دراسلام جایگاه دارداینست که قوانین دینی با واقعیت زندگی انسان سروکارداردوبارها واژه هایی نظیرتفکر,تدبر وتقیه درقرآن ذکرگردیده وعقل را به عنوان حجت درکنار انبیاء معرفی نموده.

20-قلمرو دین چیست؟روش شناسی وسکولاریسم(ص 86)

2رویکردبرای قلمرودین است :1-رویکرد دینداران واقعی ,که برپیوستگی دین وکارآیی دین درصحنه های اجتماعی تاکیددارد. 2-رویکرد سکولاریسم ,که برجدایی دین ودنیا وجدایی دین ودولت تاکید دارد.

21-روش برون دینی را توضیح دهید؟(ص 87)

دررویکرد برون دینی ازبیرون به دین نگریسته می شودوموضوع انتظاربشر ازدین مطرح می شودوبرمبنای انتظاری که ازدین دارندقلمرو دین مشخص می شوددراین روش پیش ازمراجعه به متون دینی بایدنوع انتظارات ازدین را فهمید.

22-روش درون دینی را توضیح دهید؟(ص 86)

دراین رویکرداعتقاد برآن است که شناخت قلمرو دین باید به متون دینی رجوع کرد وازآنها یاری جست وبرمبنای این روش هیچ مرجع ومنبعی غیراز خوددین توان ندارد درباره قلمروها وهدایت ورسالت دین سخن بگویدوخود دین اهداف وقلمروهای خود را معرفی می کند.

23-علل وعومل ظهورسکولاریسم چیست؟(ص 91)

علل وعوامل ظهور سکولاریسم را باید درعملکرد دین مسیحیت درقرون وسطی جستجونمود که برخی از آن به این ترتیب می باشد:1-محتوای متون دینی مسیحیت وتفکیک دین ودولت درآن 2-فقدان قوانین اجتماعی وحکومتی در مسیحیت3-فسادمالی واخلاقی در دستگاه کلیسا 4-جزمیت,مصونیت وخشونت کلیسا 5-جنبش اصلاح دینی

/ 4 نظر / 4011 بازدید

سلام اقای مسعود

رسول رمضانی

با سلام و خسته نباشید خدمت استاد ارجمند تشکر می کنم از اینکه سوالات تشریحی اندیشه 2 را در وبلاگ خود قرار داده و برای خواندن آن آنها را با جواب در اختیار ما قرار داده اید. (((( با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما استاد ارجمند ))))

ن

سلام استاد خسته نباشید ! ما همه ممنونتون هستیم که سوالات تشریحی رو با جواباش گذاشتین تو وبلاگتون! لطف کنید نهایت محبتتونو در تصحیح اوراق امتحان و ارفاق نمره به دانشجویان نشون بدین[چشمک]! ارجوکم النجاح. یکی ازدانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان

مریم

عالی عالی عالی