سوالات تشریحی اندیشه 2

2-ضمن بیان سه تفسیر از مقتضیات زمان  توضیح دهید اسلام چگونه خود را به مقتضیات زمان وفق می دهد؟

3:از دلیلهای پلورالیسم نا متناهی بودن واقعیت است این دلیل را مورد نقد و بررسی قراردهید

4:یک دلیل قرآنی و3 دلیل تاریخی و دو دلیل روایی بر عدم تحریف قرآن بیان کنید

5:صورتهای مختلف شمول گرایی رابیان کنید و یک مورد را  توضیح دهید

6:-دلایل کثرت گرایان رابیان کنید

7:ضرورت نبوت را با هدف خلقت با ذکر مقدمات اثبات نمایید

8: چهار جنبه اعجاز قران را بیان کرده یک مورد را توضیح دهید

9:جهار ویژگی سیستم قانونگذازی اسلام را بیان کرده و یک مورد را توضیح دهید

10 محدودیت های عقل را بیان کرده ویک مورد را توضیح دهید

/ 2 نظر / 83 بازدید
ghadir sch

.:: وبــــــــــــــ سایتــــــــــــ دبیرستــــان غدیـــــــــر ::. www.GhadirSch.ir [گل]

خودش!

استاد عالیه!