سوالات تشریحی دین وزندگی دوم

1- آیات زیر را تر جمه  کنید :

الف ) و لله ملک  السمو ات وا لا رض وا لله علی کل شئ قدیر

ب) الذین یذکرون الله قیاماًو قعوداً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار

2- سه مورد از ویژگیهای اولوالالباب را بنویسید .

3- ویژگیهای جهان واقعی را بنویسید (ذکر چهار مورد کافی است )

4- جهان خیالی و واقعی را د ر سه مورد با یکدیگر مقایسه کنید .

5- سه مورد از پدیده های منظم را نام برده  از دقت در این پدیده ها چه نتیجه ای می گیرید ؟

6- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) شاخص اصلی مجموعه ی منظم هدف است .

ب ) عنصر اصلی که سبب پیدایش مجموعه ی منظم  می شود هما هنگی است .

 ج ) بین اجزاء مجموعه ی منظم یک رابطه ی قرار دادی وجود دارد .

 د ) بین اجزاء مجموعه ی منظم یک رابطه ی حقیقی وجود دارد .

7- عناصر وارکان یک مجموعه ی منظم را نام ببرید 0

8- در توجیه نظم و هماهنگی پدیده های وجهان چند نظریه وجود دارد 0

9- نظریه تصادف ، نظم وهما هنگی جهان را چگونه توجیه می کند 0

10- نظریه خود کفایی ، نظم وهما هنگی جهان را چگو نه توجیه می کند 0

 11- ویژگی وشاخص اصلی مجموعه منظم…………… است 0

الف) هما هنگی                  ب)گزینش               ج) هدف                د) طرح ونقشه

12- از عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلاً چه نکته ای دریافت می شود ؟

13- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) خواص هر جزء مجموعه منظم با وظیفه آن هماهنگی دارد0

ب ) هر در مجمو عه منظم کار مخصوص به خود دارد که به کمال آن جزء منتهی می‌شود.

ج ) بدون طرح ونقشه  پیوستگی ارتباط وهماهنگی  در مجموعه منظم معنا ندارد 0

14-  ویژگی های  یک مجموعه منظم را بر روی یک نمونه پیاده نموده توضیح دهید 0

15- فرضیه های قابل قبول نظم موجود جهان را چگونه توجیه می کند 0

16- عنصری که مجموعه منظم به خاطر آن شکل می گیرد چیست ؟

17- از دقت وتدبر در مجموعه منظم به چه نتیجه ای دست می یابیم ؟

18- اولوالالباب چه کسانی اند قران برای آنها ویژگی هایی بیان نموده است ؟

19- جهان در یک نگاه خیالی چه ویژ گی هایی دارد؟(ذکر چهار مورد کافی است )

20- قرآن برای آب به عنوان یکی از پدیده های جهان چه فوایدی را بیان می‌کند ؟

(سه مورد )

درس دوم:   با کاروان هستی

21- آیات زیر را ترجمه کنید0

الف ) هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً

ب  ) ولله ملک السموات والا رض والی الله المصیر

22- منظور از رابطه طولی و عرضی چیست ؟

23- رابطه طولی وعرضی را تعریف کرده ،مثال بزنید 0

24- علم ودانش بشری دارای چند مبد ء ومنش می باشد ،به اختصار بیان کنید 0

25- سه مورد از ویژگی های علم وحکمت بشری را بیان کنید 0

26- سه مورد از ویژگی های علم وحکمت الهی را بیان کنید 0

27- علم و حکمت الهی را با علم وحکمت بشری در سه مورد با هم مقایسه کنید 0

28- جهان خلقت وساخته های دست بشری را در سه مورد با یکدیگر مقایسه کنید 0

29- دانش بشری دو مبدأ دارد که عبارت است از ……………  و ……………

30- علم بیونیک چگونه علمی است ،برای آن مثال بزنید 0

31- در چه صورت انسان به ساخت مصنوعات متنوع ودقیق موفق خواهد شد ؟

32- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) بین اجزاء یک مجموعه نظیر برگ پیوستگی طولی وجود دارد 0

ب ) بشر با علم وآگاهی می تواند خود را از سیطره قوانین خارج سازد 0

ج ) ساخته های دست انسان نظیر نظام خلقت از انسجام واستواری کامل برخوردار است 0

درس سوم : حقیقت انسان

33- آیات زیر را ترجمه کنید :

الف ) انی جاعل فی الارض خلیفه

ب ) قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و   یسفک الدماء

ج ) قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا

د ) و علم آدم الاسماء کلها

ه ) قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والا رض

و) اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشراً من طین

34- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید 0

الف) ارزش هر کس به جایگاه او در کاروان آفرینش بستگی دارد 0

ب ) ارزش هر کس به درک و فهم او از حقیقت هستی بستگی دارد 0

ج ) هر یک از افراد انسان بر همه مخلوقات دیگر برتری داده شده است 0

د ) حقیقت وگوهر وجود انسان را جسم انسان تشکیل می دهد 0

ه ) من انسان یک حقیقت تغییر نا پذیر و نشانگر شخصیت انسان است 0

و ) رؤیاهای صادقه ، خوابهایی هستند که از ضمیر نا خودآگاه انسان سر چشمه می گیرند

35- ابعاد وجودی انسان را نام ببرید 0

36- از دیدگاه علی (ع ) ارزش انسان به این است که سه چیز را بداند آن سه چیز کدام است 0

37- ویژگیهای بعد مادی انسان را بیان کنید 0(ذکر 4 مورد کافی است )

38- ویژگی های بعد غیر مادی انسان را بیان کنید (ذکر 4مورد کافی است )

39- منظور از ثبات شخصیت چیست ، به کمک وجود بعد غیر مادی انسان راثابت کنید 0

40- دلایل عقلی وجود غیر مادی در انسان را نام ببرید 0

41- با توجه به تغییر پذیری جسم انسان ، چرا اگر شخصی در زمانی مرتکب جنایتی شد او را در زمان دیگر مجازات می نما یند 0

42- انواع خواب و رویاهایی که انسان می بیند را نام ببرید 0

43- چرا جسم انسان نمی تواند منشاً رؤیاهای صادقه باشد ؟

44- به کمک رؤ یاهای صادقه وجود بعد غیر مادی را در انسان ثابت کنید 0

45 - قرآن چه ارزشهایی را برای انسان بیان نموده که او را از سایر موجودات متمایز می سازد ؟

46- چرا نمی توان گفت وجود انسان فقط از بعد جسمی تشکیل شده است ؟

/ 1 نظر / 112 بازدید
من

کاش اینقدر که سوال برا بچه دبیرستانی ها گذاشتید یه کم هم به حرفایی که واسه ما زدید عمل میکردید. نمونه سوال تفسیر موضوعی قران کو الان اقای استاد؟؟؟؟