سوالات کلی نکته ایی دین وزندگی دوم

دین و زندگی سال دوم                     درس 1                             جلوه های حکمت و تدبیر

1ـ از سوالات اساسی هر جوان و نوجوانی است.

2ـ آیه ولله ملک السموات و الارض بیانگر چیست .

3ـ مالکیت حقیقی و اصیل از آن کیست و مالکیت انسان چگونه است.

4ـ در خلقت آسمانها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است.

5ـ اولی الالباب چه کسانی است.

6ـ ربنا ما خلقت هذا باطلا از زبان چه کسانی است.

7ـ الذین یذکرون الله فیاما و قعوداً از خصوصیات چه کسانی است.

8ـ دو معنای عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا چیست.

9ـ خردمندان با یاد خدا در خلقت آسمانها و زمین به چه نتیجه ای می رسند.

10ـ عدم وجود نظام و احتمال وقوع هر پدیده و عدم همکاری و حرکت دلخواه نیروهای عالم از خصوصیات چه جهانی است.

11ـ .................... یعنی جهانی که دارای نظم و قانون است.

12ـ برخورداری هر موجود از اجزای خاص و آرایش مخصوص اجزاء و خواص ویژه ی اجزاء و هماهنگی وظیفه آنها و وظیفه ی معین و پیوستگی اجزاء از خصوصیات چه جهانی است.

13ـ شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست.

14ـ قرآن کریم جهان را ............................... معرفی می کند.

15ـ عنصر ..................... است که سبب پیدایش یک نظام می شود.

16ـ بدون آن پیوستگی و ارتباط هماهنگی معنا ندارد.

17ـ همکاری و پیوستگی نظام برای چیست.

18ـ برای پاسخ این  سوال که چگونه اجزای یک مجموعه متناسب با هدفی  که دارند جمع می شوند چه حالاتی قابل فرض است.

19ـ کدام ویژگی است که مانند روح در همه اجزاء و فعالیت ها مجموعه منظم حضور دارند.

20ـ چرا فرض اول «تصادفی بودن» صحیح  نیست.

21ـ چرا فرض دوم صحیح نیست.

22ـ تنها فرض قابل قبول در همکاری اجزای یک مجموعه منظم چیست.

23ـ ویژگی خلقت در خطبه 90 نهج البلاغه چیست.

24ـ مقصود از اختلاف اللیل و النهار چیست.

25ـ از آین آیه مالکیت و فرمانروایی مطلق الهی استنباط می شود.

26- ارتباط وهماهنگی بین اجزای یک مجموعه ی نظم چه زمانی معنا دارد.

27ـ عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا اشاره به کدام صفت الهی است.

28ـ از کدام عبارت قرآنی استفاده می شود که مجموعه جهان یک مجموعه منظم است.

29ـ مهم ترین تفاوت جهان واقعی و خیالی چیست.

30ـ در خلقت جهان هستی وجودی آگاه و مدبر و حکیم ابتدا ........ را از نظر گرفته و متناسب با آن اجزاء را بوجود آورده است.

31ـ او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون اینکه از هیچ نمونه آماده و و پیش ساخته ای ایده بگیرد از کیست و بیانگر چیست.

 

دین و زندگی سال دوم                                          درس دوم                            با کاروان هستی

1ـ هو الذی جعل الشمس ................. و القمر .............. را کامل کنید.

2ـ روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای چیست.

3ـ روشنی خورشید و ماه بیانگر چیست.

4ـ آفرینش جهان هستی بر اساس ....................... است.

5ـ آیه « یسبح له من فی السموات و الارض» بیانگر چیست.

6ـ والی الله المصیر بیانگر چیست.

7ـ وله اسلم من فی السموات والارض بیانگر چیست.

8ـ ترجمه آیه «افغیر دین الله یبغون» چیست.

9ـ عبارت «وقدره منازل» در رابطه با چیست.

10ـ عبارت « وله اسلم من فی السموات» کدام صفت الهی را اشاره می کند.

11ـ منظور از عبارت قرانی «ما خلق الله ذلک الا بالحق» چیست.

20ـ قران کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند.

21ـ ارتباط و پیوستگی طولی و عرضی در بدن چه هدفی را دنبال می کند.

22ـ فعالیت هر سلول در بدن در خدمت چیست.

23ـ نظام بزرگ چگونه شکل می گیرد.

24ـ هر چه دایره نظام بزرگ تر می شود.................. .

25ـ وقتی می گوئیم در یک مجموعه منظم هدف اجزاء کوچک در خدمت جزء بزرگ قرار دارد چه نوع پیوستگی بین اجزاء است.

26ـ همه موجودات زمین مانند اجزای بدن است یک پیوستگی ..............تشکیل می دهد.

27ـ زمین جزئی از منظومه شمسی و آن هم جزئی از کهکشان راه شیری است این پیوستگی ................. است.

28ـ انهدام و فروپاشی موجودات و نظام های این دنیا به چه معناست.

29ـ ما تری فی الارض الرحمن من تفاوت بیانگر چیست.

30ـ در فرهنگ نامه راغب فوت به چه معناست.

31ـ اختلاف دو چیز را در اوصاف و خصوصیات چه نامند.

32ـ از نظر علامه طباطبایی منظور از عدم تفاوت در خلقت چیست.

33ـ موجودات به گونه ای با یکدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی نصیب دیگری می شود بیانگر چه موضوعی است.

34ـ منظور از نبودن تفاوت در خلقت به چه معناست.

35ـ خداوند اجزاء جهان را طوری آفرید که بتواند به هدفی که دارند برسند و دیگران مانع او نشوند بیانگر چیست.

36ـ حکما پیوستگی بین اجزای عالم را تحت چه عنوانی مطرح می کنند.

37ـ اجزای همه عالم به هم متصل است و به صورت یک موجود است و نظام واحد دارند بیانگر کدام برهان است.

38ـ عبارت هل تری من فطور بیانگر چیست.

39ـ مبداء و منشاء دانش بشری چیست.

40ـ تمام تلاش ها و تفکر است منظم بشری در مقایسه با نظام عجیب و دقیق کائنات انعکاسی ضعیف و ناقابل است از کیست.

41ـ نظام های دنیوی دارای چه خصوصیاتی است.

42ـ همه مصنوعات بشری الهام گرفته از چیست.

43ـ بشر ........ از سیطره قوانین طبیعت خارج شود.

44ـ انسان در این صورت قادر به ساخت مصنوعات متنوع تر است.

45ـ خارج شدن انسان از سیطره جاذبه زمین و سیر در آسمان پیروی از چه قانونی است.

46ـ تغییرات و محیطی که در اثر تخریب لایه ی از زمین بوجود آمده نشان دهنده چیست.

47ـ وقتی عمر یکی از نظام های این دنیا به پایان میرسد ...................... .

48ـ زمین پاسخگوی نیاز انسان هست ولی پاسخگوی آنا و نیست از کیست.

49ـ تذکر این موضوع موعظه که در استفاده از آفریده های الهی باید به گونه ای عمل شود که نظام خود کنترلی طبیعت پیرامون خود را از دست ندهد از مصادیق چیت.

50ـ کامل کنید علم بی پایان الهی ........... علم انسان ..................

51ـ کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است.

الف : طبیعت با تدبیر درونی خود از فساد و تباهی حفظ می کند.

ب : انسان با شناخت قوانین طبیعت مصنوعاتی می سازد که تابع قوانین خود است.

ج : هر قدر علم انسان به قوانین خلقت کاملتر باشد مصنوعات متنوع تر است.

د : همه ی مصنوعات بشری با الهام از طبیعت و بکارگیری قوانین حاکم بر آن است.

هـ : قوانین بشری با قوانین خلقت در تضاد است.

و : عمر موجودات نامحدود و دائمی نیست.

ز: انرژی و استعداد طبیعت روزی به پایان می رسد و این به معنای نیستی و نابودی است.

ح : فروپاشی و انهدام انرژی برای پیوستن به نظام های دیگر و تجدید سازمان است.

ط : اجزای متلاشی شده در یک چرخه طبیعت دوباره باز سازی شده و در نظامی بالاتر با انرژی بیشتر به هم می پیوندد.

52ـ تفاوت علم خدا با علم انسان چیست.

53ـ تفاوت جهان خلقت با ساخت دست انسان چیست.

دین زندگی دوم                                               درس سوم                                            سرمایه های رشد

1ـ کاروان هستی شتابان رو به سوی ............... دارد.

2ـ ارزش هر انسان چیست.

3ـ خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده در کجا ترا دارد از کیست و بیانگر چیست.

4ـ سرانجام انسان در ............... رقم می خورد.

5ـ روزها فکر من این است و همه شب سخنم /  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم بیانگر چیست.

6ـ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بیانگر چیست.

7ـ خلقت الاشیاء لا جلک و خلقتک لا جلی از کیست و بیانگر چیست.

8ـ عبارت وفضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا بیانگر چیست.

9ـ تو را برای خود پروراندم در مورد چه کسی است.

10ـ و لقد گرمنا بنی آدم بیانگر چیست.

11ـ سخر لکم ما فی سموات و ما فی الارض بیانگر چیست.

12ـ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی بیانگر چیست.

/ 0 نظر / 59 بازدید