نمونه سوال اندیشه 1

1 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: حقیقت انسان .................. است .

الف ) یک بعد                        ب ) دو بعد                           

ج ) سه بعد                             د ) توفی

2 ـ کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری           ب ) نظرو عمل         

ج ) شناخت عملی            د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

3 ـ وظیفه ی علم تجربی عبارت است از :

الف ) تفسیر دین                                                                       

 ب ) تفسیر ماوراءالطبیعه

ج ) کشف رابطه ی دو پدیده                                                        

   د ) تفسیر تمام واقعیات

4 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: نتیجه انحصار در تجربه ........... می باشد .

الف ) بحران روانی                                                                     

 ب ) علم گرائی

ج ) روح گرائی                                                                           

 د ) بحران اخلاقی

5 ـ راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال                                                                  

 ب ) احساس نیاز به دین

ج ) اثبات خدا                                                                             

 د ) نظارت خدا

6 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .

الف ) روانی                                                                             

 ب ) اخلاقی

ج ) معرفتی                                                                              

  د ) اقتصادی

7 ـ با توجه به اعتقادات اسلامی رابطه ی معرفت و ایمان کدام است ؟

الف ) معرفت مبتنی بر ایمان است                                              

 ب ) ایمان مبتنی بر معرفت است

ج ) معرفت ضعیف کننده ی ایمان است                                        

  د ) ایمان مبتنی بر عرفان است

8 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید:  رابطه ی ایمان و عقل ..................... است .

الف ) طولی                           ب ) عرضی                 

  ج ) نقیض                          د ) یک طرفه

9 ـ اینان در فهم قرآن به عقل توجه ندارند :

الف ) شیعه                          ب ) معتزله                   

 ج ) اسماعیلیه                        د ) اهل حدیث

10 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: ایمان ارزشمند است ، چون .............. است .

الف ) مقدس                 ب ) دارای مراتب                   

ج ) اختیاری                            د ) دارای پاداش

11 ـ مرتبه ی برتر ایمان کدام مورد است ؟

الف ) عصمت                      ب ) عبادت                         

 ج ) عمل صالح                     د ) معرفت

12 ـ مفهوم آیه ی « فذکر انما انت مذکر » چیست ؟

الف ) غیر بدیهی بودن خدا                                                          

 ب ) فطری بودن خدا

ج ) دلیل عقل اثبات خدا                                                               

 د ) اکتسابی بودن شناخت خدا

13 ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ) هر معلول علت دارد                                                        

 ب ) هر پدیداری معلل است

ج ) هر موجودی نیازمند علت است                                             

  د ) فاعل الهی منشاء وجود است

14 ـ کدام مورد ، تقریر برهان نظم نمی باشد ؟

الف ) برهان هدف مندی                                                          

 ب ) برهان نظم از موارد جزئی

ج ) هماهنگی در کل عالم                                                        

   د ) برهان علیت

15 ـ نظریه درست درباره شناخت صفات خدا چیست ؟

الف ) دیدگاه اهل تعطیل                                                       

 ب ) دیدگاه اهل تشبیه

ج ) دیدگاه فهم کامل                                                             

  د ) دیدگاه اثبات بلاتشبیه

16 ـ در اثر این روش انسان با تکامل روحی می تواند به صفات خدا شناخت پیدا کند ؟

الف ) راه عقلی                                                         

 ب ) صید در آفاق و انفس

/ 2 نظر / 164 بازدید
سید حسین

بازم ازتون ممنونیم

Farzin

be man ham ye sari bezanid nazareton ra dar mored wblogam bayan konid