نمونه سوال اندیشه 2

     

 

1   پیام اصلی آیۀ شریفۀ « قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ » چیست ؟

الف : وجود وحی در زندگی پیامبر

ب : مشابهت رفتاری با مردم

ج : زندگی در چارچوب وحی

د :  انسانی از نوع انسانها

 

2 کدامیک از موارد زیر از قیود تعریف « پیامبر »  نیست ؟

الف : راههای رسیدن به تکامل و فلسفۀ آفرینش را به انسان نشان می دهد

ب : آنان در دریافت پیام واسطه های امین و مطمئن هستند

ج : در ابلاغ پیام الهی شرائط زمانی ، اجتماعی را رعایت می نمایند

د : معارف نظری و عملی که بینش و روشی نو در زندگی انسان ایجاد می کند ، عرضه می کنند

 

3 معارفی که توسط پیامبران عرضه می شوند :

الف : تماماً با عقل انسان قابل دسترسی هستند

ب : بخشی از آن با عقل بشری بدست نمی آید

ج : عقل کوچکتر از آن است که بتواند مانند معارف وحی بیاورد

د : عقل به فلسفه و حکمت معارف وحی دسترسی دارد

 

4 این جمله «  تفهیم و القای سریع و نهانی » تعریف کدامیک از واژه های زیر است ؟

الف : وحی

ب : عقل

ج : دین

د : معرفت

 

5 آیۀ شریفۀ « فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبّحوا بکرة و عشیّاً » ناظر به کدامیک از معانی وحی است ؟

الف : هدایت غریزی

ب : الهام

ج : وحی تشریعی

د : اشارۀ پنهانی

 

6 آیۀ شریفۀ « و اوحی فی کل سماءٍ امرها » ناظر به کدامیک از اقسام وحی است ؟

الف : هدایت طبیعی

ب : اشارۀ پنهانی

ج : الهام

د : وحی رسالی

 

7 کدام گزینه پیرامون وحی و الهام صحیح است ؟

الف : تفاوتی ندارند

ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین

ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام نامعلوم است

د : وحی در مسائل عمومی است و الهام در مسائل شخصی

 

8 امام صادق در پاسخ این سؤال که « چگونه پیامبر مطمئن شد که آنچه که به او می رسد وحی الهی است ؟ » فرمودند :

الف : با نبوغی که داشت می شناخت

ب : برای او پرده کنار زده می شد که گویا با چشم خود می بیند

ج : به مرور زمان به حقانیت آن پی می برد

د : جبرئیل او را م

/ 2 نظر / 127 بازدید
وحید نعمتی ورنوسفادرانی

سلام استاد واقعاَ دست مریضاد کارت بیست بیسته

مترجم جوان

سلام استاد خیلی ممنون از بابت نمونه سوالات. ان شاالله که سوالات امتحانم همینا باشن!!! راستی استاد خیلی گلی [شرمنده]