سوالات نکته ایی دین وزندگی پیش دانشگاهی قسمت 1

4- ویأت بخلق جدید یعنی چه وچه نکته ایی را بیان میکند؟

5-وما ذالک علی اله بعزیز بیانگر چیست ؟

6-چرا کسی نمی تواند وجود خدا را بگیرد ونابودش کند ؟

7- معانی حق کدامند؟

8- منظومه شمسی حق است حق به چه معناست ؟

9-این سخن حق است وعدالت حق است به ترتیب حق به چه معناست ؟

10-برترین حق کیست ودر اینجا حق به چه معناست ؟

11- هرکدام از ما با تمام وجودخدارا می یابیم اشاره به کدام راه است ؟

12- از راههایی که قرآن انسان را بر درک معرفت عمیق به آن دعوت میکند چیست ؟

13- کامل کنید: وجود وهستی ما از ……………….

14- شباهت انسان وسایر پدیده ها چیست ؟

15- مقدمه اول برهان وجوب وامکان چیست ؟

16- مقدمه دوم برهان خداشناسی چیست ؟

17- ذات نایافته از هستی بخش    کی تواندشود هستی بخش بیانگر چیست ؟

18- یک موجود در چه صورت برای موجود شدن نیازمند دیگری نیست ؟

19-نتیجه برهان وجوب وامکان چیست ؟

20- موجودی که به ما و پدیده ها هستی بخشد کیست وچه خصوصیاتی دارد ؟

21- نیازمندی موجودات در جهان در چه مراحلی است ؟

22-رابطه خدا با مخلوقات به چه روابطی شباهت دارد ؟

23- شباهت های ساعت ساز باخدا چیست ؟

24- تفاوتهای خدا وجهان وساعت وساعت ساز چیست ؟

25- رابطه انسان با دیگران وخدا چگونه است ؟

26- چه وقت انسانها فقر ونیازمندی خود را بهتر درک میکنند؟

27-چرا انسان نسبت به خدا همیشه فقیر است ؟

28- تفاوت خدا با مخلوقات از جهت وجود بخشیدن چیست ؟

29- آیه کل من علیها فان ویبقی وجه ربک بیانگر چیست ؟

30- آیه اله نور السموات والارض بیانگر چیست ؟

31-چه کسی منبع قدرت وکمال خود را درک میکند وراه کمال را می یابد ؟

32- کسی که فقرونیاز خود را به خداوند درک کند مانند چه کسی است ؟

33- اله نورالسموات والارض بیانگر چیست ؟

34- انسان بادرک ومعرفت برتر چه چیزی را درک میکند ؟

35- اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید بیانگر چیست ؟

36 - به صحرا بنگرم صحرا تو بینم   به دریا بنگرم دریا توبینم  بیانگر چه مطلبی است ؟

37- ای به ره جست وجوی نعره زنان دوست دوست

                                          گربه حرم وربه دید کیست جزاو اوست اوست بیانگر چیست؟

38- چرا یافتن خدا درهر چیز برای جوان میسر است ؟

39-او لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید با چه بیتی رابطه مفهومی دارد ؟

40- الحمدالله المتجلی لخلقه بخلقه از کیست وبیانگر چیست ؟

41- مارایت شیأ الا ورایت اله قبله وبعده ومعه از کیست وبا چه بیتی رابطه دارد ؟

42- ولله المشرق والمغرب فاینها تولوا فثم وجه اله با کدام بیت رابطه دارد ؟

43- این مطلب که هر چیزی در جهت غیر الهی قرارگیرد نابود میشود بیانگر کدام عبارت قرآنی است ؟

44- اگرچه جمله ی پرتو فروغ حسن وی است  ولی چون دیده نباشد کجا شود نظار بیانگر چیست ؟

45- یار بی پرده از درو دیوار    در تجلی است  یا اولو الابصار با کدام آیه ارتباط دارد؟

46- اگر موجود بودن جزء ذات ما بود ………….

47- آیه ((یا ایعا الناس انتم الفقراء الی الله )) با کدام راه خداشناسی ارتباط دارد ؟

48- درعبارت ((وما ذالک علی اله بعزیز )) عزیز به چه معناست ؟

49- بر اساس کدام آیه (( انسانها در هستی خود به اراده خدا وابسته اند ))؟

50- ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هشتی بخش بیانگر کدام راه خداشناسیاست ؟

 


1-   مهمترین اعتقاد دینی وپایه واساس آن چیست ؟

2-   اعتقاد به معاد نبوت وسایر اعتقادات همه وابسته به چیست ؟

3-مانند روحی است در پیکره معارفدینی حضور دارد و به آن حیات می بخشد؟

4-اعتقاد به آن جهت دهنده به سایر اعتقادات است ؟

5- تقابل و مبارزه میان حق وباطل همان تقابل ……. است 

6- عبارات زیر به ترتیب بیانگر چه توحیدی است ؟

الف: بدیع السموات والارض         ب : ولم تکن له صاحبة        ج : وخلق کل شی,      

د: ذالکم اله ریکم      ه : خالق کل شی,          و: فاعبدوه            ز: ما لهم من دونه من ولی

7- توحید واعتقاد به

/ 0 نظر / 233 بازدید