میان ترم و پایان ترم اندیشه یک

1:انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25

الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت                        د:هیوم

2: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است.                 د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3: باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .40

الف ) روانی        ب ) اخلاقی            ج ) معرفتی        د ) اقتصادی                                                          

4: رابطه ایمان و معرفت در مسیحیت چگونه است ؟44

الف ) هرکدام بدون دیگری معنی ندارد                        ب ) هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند

ج ) معرفت مقدم بر ایمان است                                   د ) ایمان مقدم بر معرفت است

5: کدامیک از گزینه ها پیرامون ایمان به غیب صحیح نیست ؟53

الف ) عالم غیب نقطه مقابل عالم شهادت است     ج ) از طریق تامل عقلی و شهود قلبی بدست می آید

ب ) وجه امتیاز مادی گرایان و خداپرستان است   د )با فطرت شناخته می شود و نیاز به استدلال ندارد

6: باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .

الف ) روانی    ب ) اخلاقی  ج ) معرفتی    د ) اقتصادی

  7:  این جمله در تعریف کدامیک از اقسام علت صحیح است ؟ 68

( زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند  )

الف ) علت فاعلی  ب ) علت مادی                 ج ) علت صوری              د ) علت غائی                                                                 

8: ـ مفهوم آیه ی « فذکر انما انت مذکر » چیست ؟

الف ) غیر بدیهی بودن خدا    ب ) فطری بودن خدا    ج ) دلیل عقل اثبات خدا   د ) اکتسابی بودن شناخت                                                 

9:  کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری     ب ) نظرو عمل       ج ) شناخت عملی          د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

10:  کدامیک از امور ذیل از مشخصات امور فطری نیست؟62

الف)درهمه افراد یافت می شود.                                             ب)سلامت جسم وجان را بهمراه ندارد.

ج)نیازی به تعلیم وتعلم ندارد.                                                د)تضعیف می شوند ولی ریشه کن نمی گردند.

11: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟63 تا65

الف)گرایش به کمال مطلق   ب)گواهی تاریخ بشر ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها     د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

12: عامل اصلی بحران اخلاقی کدام است ؟

الف- نشناختن حقیقت جهان  ب-  تکیه بیش از حد بر آموزه های حس وتجربه    ج-  اسیرهوی و هوس نفسانی شدند             د: نشناختن حقیقت انسانی خود

 

 13: کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی            ب-پیش در آمد جهان شناسی           ج-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است      د-مقدمه ی کمال انسانی        

14:توفی یعنی چه وبیانگر چیست

الف:مردن –حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

ب:فوت کردن _حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند

ج:دریافت و گرفتن_ حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

د:اخذ و گرفتن- حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند  

15:جزء  معرفت وحکمت عملی حساب نمی آید

الف :علوم تربیتی       ب:مکاتب تعلیم وتربیت         ج:فلسفه         د:عرفان عملی

16: کدامیک از تعرف ها بر علت فاعلی صادق است ؟

الف ) زمینه پیدایش معلول است                                 ب ) انگیزه فاعل برای انجام کار است

ج ) فعلیتی است در ماده که منشاء آثار است                  د ) معلول را پدید می آورد

17:دور باطل است زیرا...............

الف: اگر صحیح می بود چیزی موجود نمی شد    ب:تقدم شیئ بر خود پیش میامد

ج:چیزی علت خود می شد                            د:ب وج صحیح است

18: : تسلسل محال است زیرا ؟

الف ) هیچ کس آغاز هستی را پیدا نکرده است                    ج ) تسلسل مانند دور مستلزم تناقض است

ب ) پیدایش ممکن بدون علت حال است با نهایت و بی نهایت آن فرقی نمی کند د ) هر سه مورد صحیح است

19- کدامیک از مجموعه های ذیل را نمی توان از لوازم ایمان دانست ؟

الف ) ایمان به آخرت ،رسالت،جهان غیب ج ) ایمان به عالم برزخ ،ولایت فقیه ،غیبت صغری

ب ) ایمان به امامت ،جهان غیب ،کتب آسمانی پیشین د ) ایمان به امامت ،عظمت پیامبران ،بهشت و جهنم

20-در مورد ارتباط عقل وایمان کدام دیدگاه صحیح است

الف :ایمان گرایی انتقادی     ب:ایمان گرایی حداکثری       ج:عقل گرایی حداکثری      د:الف وب 

21:............در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی است

الف:ایمان به نبوت    ب:نماز           ج:ایمان به عالم غیب                  د:ایمان به عالم غیب  

22:آیه و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر ) بیانگر چیست

الف:ایمان مقدمه عمل است       ب:ایمان بر عمل استوار است                                                  

ج:ایمان اختیاری است             د:عمل نمود ظاهری عمل  است

23کدام جمله صحیح نیست

الف:انسان مومن عقل گرا است                      ب:از نظر مومن  مجازات های قیامت طبیعی است

ج: انسان مومن فراورده نگر است نه فرایند نگر    ج:کا ر مومن بر اساس جدیت و صداقت است

24-ریشه بحرانهای اخلاقی نیست

الف:غفلت از ساحت مادی انسان       ب:عدم توجه به خدا    

ج:عدم توجه به فضایل اخلاقی          د:  عدم توجه به تعالیم انبیاء

25-مراحل یک انسان مومن به ترتیب کدام است

الف:احسان-عدل -محبت   ب: احسان- -محبت –عدل   ج: عدل -احسان- -محبت   د: محبت -عدل -احسان-

26: آیه شریفه " وحجدوا واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا " ناظر به چه حقفیقتی است ؟

الف ) ایمان بدون معرفت                                                     ب ) معرفت بدون ایمان

ج ) انکار برای نداشتن دلیل                                                  د ) ایمان مقدم بر معرفت است

27- طرح این سوال که "علت خدا چیست ؟" صحیح نیست ،زیرا

الف ) در پدیده و ممکنات این سوال مطرح است نه در واجب ج ) خدائی که خالق است نمی تواند مخلوق باشد

ب ) در مسائل مادی چنین سوالی صحیح است نه در غیرمادی د ) وجود خداوند استثنائی در قانون علیت است

28: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟

الف)گرایش به کمال مطلق ب)گواهی تاریخ بشر  ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها  د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

29 بسیاری  از مشکلات روحی ،روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از

الف جهل به جهان  پیرامون خود است.   ب-خود شناسی است

ج-نا آشنایی انسان با علوم روز است                 د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی است:

30: کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

31-آیه شریفه ثم سواه و نفخ فیه من روحه اشاره به

الف-روح انسان دارد.               ب-جسم انسان و کیفیت خلقت او دارد.

ج-دو ساحتی بودن انسان دارد.                د-هیچکدام.

32-مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

33: اضافه شدن روح به خداوند چه نوع وظیفه ای است؟

الف-اضافه تعلیقی     ب-اضافه شدن تشریفی

ج-اضافه تعلقی    د-اضافه مداوم

34-کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.    ب-اخذ و گرفتن است.

ج-تکمیل خلقت جسمانی است.     د-برابری و مساوات است.

35-آیاتی که بعد از مرگ به توفی نام  برده ان اشاره به کدام  واقعیت است؟

الف-دو ساحتی بودن     ب-حیات مستقل

ج-بازستاندن روح به تمامی به هنگام نرگ توسط خداوند

د-ب و ج هر دو  صحیح است.

 

36-حقیقت وواقعیت انسان کدام است و سر نوشت آن هنگام مرگ چگونه است؟

/ 1 نظر / 76 بازدید
جعفر

با سلام خدمت آقا مهدی عزیز ... وبلاگ شما را سیو کردم تا بیشتر مطالعه کنم . خیلی عالی است