نمونه سوال تستی دین و زندگی سوم

2ـ نیازهای بنیادی انسان در کدام نیاز به هم می رسند ؟

1) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی               

2) درک درست از آینده ی خود

3) شناخت راه صحیح زندگی       

4) درک هدف زندگی                             

3ـ اگر در موضوعی اطلاعاتی در اختیار عقل قرار نگیرد و یا اطلاعاتی صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار گیرد ، به ترتیب ...

1) عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد ـ عقل به حکم جامع و کامل نمی رسد

2) حکم عقل گمراه کننده است و قابل اجرا نیست ـ حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست .

3) عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد ـ حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست . 

4) حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست ـ عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد .

4ـ کدام مورد پشتیبان توانای شکست ناپذیر را معرفی می کند ؟

1)راه درست زندگی       2) نیاز به تعالی

 3) هدف زندگی           4) روابط عادلانه ی اجتماعی

5ـ فاصله گرفتن قلبها از یکدیگر نتیجه ی چیست ؟

1) فزون خواهی افراد و زیاده طلبی آنان         

2) ناتوانی در شناخت هدف صحیح    

 3) درک نادرست از آینده ی خویش    

 4) درجا زدن و منجمد شدن      

6ـ امام کاظم (ع) به ... یکی از شاگردان برجسته خود در مورد کسی که عقلش کاملتر است ، فرموده اند ...

1) هشام بن حکم ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است  

2) هشام بن احمد ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

3) هشام بن حکم ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

 4) هشام       بن احمد ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است .

7ـ آیه ی شریفه « ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی » از زبان کدام پیامبر و خطاب به چه کسی بیان شده است ؟

1) پیامبر اسلام (ص) ـ کفار قریش      

2) حضرت موسی (ع) ـ فرعون     

3)  پیامبر اسلام (ص) ـ مشرکان       

 4) حضرت موسی (ع) ـ هارون                   

8ـ چه چیزی پاسخ صحیح و بنیادی ترین نیازهای انسان است و عبث نبودن خلقت موجودات به دلیل کدام صفت الهی است ؟

1)تعقل و تفکر ـ حکمت     2) دین الهی ـ رحمت  3) تعقل و تفکر – رحمت          4) دین الهی ـ حکمت                                                    

9ـ آیه ی شریفه ی «  تا برای مردم نباشد در مقابل خداوند ، بهانه و دستاویزی ... » در چه موردی به کار رفته است ؟

1) اعطای فکر         2) اعطای رسل  3) برقراری عدالت اجتماعی        4) پیروی از دانش

10ـ وسیله ی فهم پیام الهی ... است و ... از آن به ... تعبیر کرده است .

1)انبیا و ائمه  ـ امام کاظم (ع) ـ حجت آشکار         2) عقل ـ امام صادق (ع) ـ حجت نهان

 3) رسولان الهی ـ امام صادق (ع) حجت ظاهری    4) عقل ـ امام کاظم (ع) ـ حجت نهان

11ـ بینش عمیق و تقوای پیامبران ، به ترتیب کدام یک از مختصات آن ها را موجب شده است ؟

1) مصونیت از گناه ـ مصونیت از اشتباه        2) مصونیت از خطا ـ مصونیت از اشتباه

3) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از گناه        4) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از خطا

12ـ قاعده ی « لا ضرر و لا ضرار » سخن ... و بیانگر کدام ویژگی دین اسلام است ؟

1) امام علی (ع) ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن

2) پیامبر اسلام (ص) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن

3) امام علی (ع) ـ وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

4) پیامبر اسلام (ص) ـ وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

13ـ روایت « نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس ...»از فرمایشات ....... و بیانگر ....... است .

1)امام صادق (ع) ـ پایین بودن سطح درک انسان های اولیه

2) پیامبر اکرم (ص) پایین بودن سطح درک انسان های اولیه

3) امام صادق (ع) تحریف کالی تعلیمات پیامبر قبل

4) پیامبر اکرم (ص) تحریف کلی تعلیمات پیامبر قبل

14ـ طراحی ساختار نظام حکومتی جمهوری اسلامی متناسب با عصر حاضر  یکی از مهمترین جلوه های کدام ویژگی دین اسلام است ؟

1)وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

2) توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی     

3) دادن اختیاران خاص به حاکم و نظام اسلامی   

 4) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر

15ـ در جاهایی که دین بر شکل خاصی تاکید نکرده است باید به گونه ای عمل کرد که ...

1) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند ، گر چه شکل و ظاهر عوض شود

2) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند و شکل و ظاهر آن نیاز ثابت بماند

3) شکل و ظاهر شرع همواره زنده بماند و باطن و حقیقت آن تغییر نکند

4) شکل و ظاهر شرع همواره زنده بماند اگر چه پاره ای از اصول تغییر نکند

16ـ مطابق آیات قرآن تعبیر « ... فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره » ... یعنی      « بترسید از آتشی که هیزمش آدمیان و سنگ هاست .. » برای چه کسانی آماده شده است ؟

1) منافقین                          2) کافران                       3) گمراهان                     4) ظالمان 

17ـ « وجود آهنگ آرامش بخشی در بسم الله الرحمن الرحیم » و « جامعیت و همه جانبه بودن قرآن »به ترتیب بیانگر کدام جنبه از جنبه های اعجاز قرآن کریم است ؟

1) لفظی و ظاهری ـ محتوایی معنایی        2) محتوایی و معنایی ـ لفظی و ظاهری

3) لفظی و ظاهر ـ لفظی . ظاهری             4) محتوایی و معنایی ـ محتوایی و معنایی

/ 0 نظر / 119 بازدید