قوانین جهانی موفقیت

2.       قانون انتظار:اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتانداشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل میکنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد.

3.       قانون تمرکز: هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگیواقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکزکنید که واقعاً طالب آن هستید.

4.       قانون عادت:حداقل 95 درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس میتوانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تاهنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرارآگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

5.       قانون انتخاب:زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه درانتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق میافتد در دست خودمان است.

6.       قانون تفکر مثبت: برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوهتفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

7.       قانون تغییر: تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نهقربانی آن.

8.       قانون کنترل: سلامتی ، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال وشرایط پیرامونمان به وجود می آید.

9.       قانون مسؤولیت: هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طورخواسته اید. مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده اید و آن چه کهخواهید شد بر عهده خود شماست.

10.   قانون پاداش:عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را میگیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتردریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

11.   قانون خدمت : پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگرانرابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید وتوانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت میکنید.

12.   قانون علت و معلول: هر چه به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برایهر معلولی علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چهنداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهید میتوانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید و سپس عملکنید.

13.   قانون ذهن:شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پسهمیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید.

14.   قانون عینیت یافتن ذهنیات: دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی کهدر دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

15.   قانون رابطه مستقیم:زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر واحساسات درونی شما ، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابطاجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست.

16.   قانون باور: هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود. شما آن چه را که

 می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلاً بهعنوان باور انتخاب کرده اید. پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانعموفقیت شماهستند شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.

/ 2 نظر / 36 بازدید
الهام

سلام نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن نبود

باغبانی

استاد عمل كردن به همه اين قوانين مهمه ،كه خيلي سخته