نمونه سوال آیین زندگی

 رابطه کارو احساس شخصیت در کدام گزینه دقیق ذکر شده؟

الف: کسی که خود را از دیگران بی نیاز کند احساس شخصیت می کند

ب: بیکاری و نیازمندی شخصیت انسان را منزوی می کند

د: درخواست کمک مالی از دیگران و سربار دیگران بودن در اسلام مورد نکوهش
است

ج: الف و ب صحیح می باشد

3-    کدام گزینه بیانگر دلیل کسانی است که از معاشرت با دیگران پرهیز
داشته و زندگی در انزوا را ترجیح داده اند؟

الف: زندگی اجتماعی با دیگران را زمینه ساز گناه می داند

ب: انسان با خیالی آسوده و بدون دغدغه فکری به عبادت می پردازد

ج: از آسیب هایی چون تهمت و حسادت و سوء ظن افراد بد اندیش در امان می
ماند

د: هر سه گزینه

4-     عبارت انسان موجودی مدنی با لطبع است به چه معناست؟

الف: انسان موجودی خلوت دوست است

ب: انسان تنهایی بودن را به اجتماعی بودن ترجیح می دهد

ج: انسان ذاتاَ موجودی اجتماعی است

د: انسان موجودی طبیعی است

5-    آزار کشیدن انسان ها از اینکه در سلول انفرادی باشند بیانگر کدام
موضوع است؟

الف: خود خواهی انسان

ب: اجتماعی بودن

ج: حسادت انسان

د: فکر و اندیشه داشتن انسان

6-    فضائل اخلاقی همانند عدالت،انصاف و صداقت در کدام نوع زندگی انسان
آشکار می شود؟

الف: زندگی فردی                                                      
ب: زندگی الهی

ج: زندگی اخروی                                                      
د: زندگی اجتماعی

7-    کدام تقسیم بندی در مورد انواع معاشرت مطابق کتاب کامل است؟

الف: معاشرت های انسانی- آیینی
– شهروندی – دوستانه – خانوادگی

ب: معاشرت های انسانی- آیینی –
شهروندی – دوستانه – کاری

ج: معاشرت های اخلاقی- آیینی – شهروندی – دوستانه – کاری

د: معاشرت های انسانی- فامیلی – شهروندی – دوستانه – کاری 

8-    مهمترین معیار معاشرت با دیگران  کدام گزینه است؟

الف: آنچه را برای خود می
پسندی برای دیگران هم بپسند

ب:  آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند

ج: الف و ب

د: هر کاری را برای رضای خدا انجام دهید

9-    عبارت هر مسلمانی همواره باید دغدغه  سایر انسانها را داشته و
نسبت به هدایت و ارشاد آنها احساس مسئولیت کند بیانگر کدام گزینه است؟

الف: امر به معروف و نهی از منکر                                 ب:
وظیفه عمومی

ج: اصلاح میان مردم                                                  
د: احتمام به عموم مردم

10-عبارت مومنان برادر یکدیگرند پس بین دو برادر خود را صلح وآشتی بدهید
، باشد که مشمول رحمت او شوید بیانگر کدام گزینه است؟

          الف: امر به معروف و نهی از
منکر                                 ب: وظیفه عمومی

ج: اصلاح میان مردم                                                  
د: احتمام به عموم مردم

11-قرآن کریم در روایت معصومین علت برتری امت اسلامی بر سایر امت ها را
عمل  به کدام فریضه می داند؟

          الف: نماز    ب:
امر به معروف ونهی از منکر    ج: خمس و زکات     د: جهاد در راه خدا

12-کدام گزینه بیانگر وظیفه آحاد مردم است؟

          الف: نماز    ب: امر به معروف ونهی از منکر    ج: خمس و
زکات     د: جهاد در راه خدا

13-کدام یک از گزینه های زیر از جمله شرایط امر به معروف ونهی از منکر
نمی باشد؟

          الف: شناخت معروف و منکر                                ب:
احتمال تسریع امر و نهی

          ج: اصرار بر خطا                                            
د: عامل بودن خود آمر و ناهی

14-ترتیب صحیح مراتب امر به معروف و نهی از منکر در کدام گزینه آمده
است؟

          الف: قلبی – زبانی – عملی                                 
ب: زبانی – قلبی – عملی

          ج: عملی – قلبی – زبانی                                   
د:عملی – زبانی- قلبی

15- امام علی (ع) در مورد اشخاصی که از مرتبه قلبی امر به معروف و نهی
از منکر برخوردار نباشند چه تعبیری به کار برده است؟

          الف: انسانهای مسخ
شده                                                ب:انسانهای مست شده

          ج: انسانهای بی
خیال                                          د: انسانهای مسئولیت پذیر

16-فقیهان مسلمان کدام مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را
وظیفه حکومت اسلامی دانسته و نه وظیفه تک تک افراد جامعه؟

          الف: زبانی                  ب: عملی                      ج:
قلبی                 د: هر سه مورد

17-دو روش در امر به معروف ونهی از منکر مطابق آنچه در کتاب گفته شده
کدامیک است؟

          الف:مبارزه مثبت ومنفی                            ب: مبارزه
زبانی – مبارزه مسلحانه

          ج:مبارزه مادی – روحی و روانی                          د:
مبارزه طلبی – منفی

18- کدام قالب بیانگر روش مبارزه منفی با منکران است؟

          الف: جنگیدن با منکران                                      
ب:قطع دوستی با منکران

          ج: اظهار نارضایتی و ناخرسندی از منکران    د: نشست و برخاست
با منکران و نصیحت آنان

19-کدام مورد از جمله آسیب های در معاشرت اجتماعی نمی باشد؟

          الف: شایعه
پراکنی                                                      ب: سوء استفاده از
دیگران

          ج:دخالت در امور خصوصی دیگران                       د: امر و
نهی کردن دیگران

20-امام علی (ع) در توصیه خود به مالک اشتر دخالت در امور خصوصی چه
گروهی را مجاز دانسته است؟

          الف: همسایگان          ب: دوستان               ج:
اقوام                   د:سازمانها و ارگان دولتی

21-جمله پیامبر اکرم خطاب به ابوذر غفاری که فرمود ای ابوذر برای دروغگو
بودن فرد همین بس که هر چه را که می شنود بازگو نماید بیانگر کدام آسیب در معاشرت
با دیگران است؟

          الف: سوء استفاده از دیگران                                
ب: دخالت در امور خصوصی دیگران

          ج: شایع
پراکنی                                                          د: بد گوئی پشت
دیگران

22- کدام گزینه بیانگر یکی از راههای شناخت دین و مذهب افراد است؟

          الف: شناخت دوستان آنها                             ب:شناخت
والدین آنها

       ج:شناخت همشهریان آنها                             د:شناخت کار
آنها

23-عبارت پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد بیانگر اهمیت کدام
مورد است؟

الف: اهمیت خانواده                                  ب:اهمیت
دوستان

ج:اهمیت اقوام                                        د:اهمیت
همکار

24-عبارت آن حکیمی گفت دیدم در تکی میدویدی زاغی با یک لک لکی چون شدم
نزدیک و من حیران ومنگ خود بدیدم هر دو آن بودند لنگ ، بیانگر چیست؟

          الف: دوستی سنخیت می آورد                                ب:
سنخیت دوستی می آورد

          ج: اگر میان دو نفر رابطه دوستی برقرار شود حتماَ سنخیت میان
آن دو است

          د: اگر بین دو نفر سنخیت باشد حتما با هم دوست می شوند

25-کدام گزینه بیانگر ویژگی های یک دوست خوب  نیست؟

          الف: افتخارات دوستش را افتخار خود می داند

          ب: چیزی را از دوستش دریغ نمی کند

          ج: در سختی دوست خود را رها نمی کند

          د: شکست دوست خود را شکست خود نمی داند

26-عبارت دوستت را چنان دوست بدار که شاید روزی دشمنت شود و دشمنت را
چنان دشمن بدار که شاید روزی دوستت شود؟بیانگر کدام موضوع در دوستی است؟

          الف: انصاف             ب: ایثار                   ج:
اعتماد                           د:اعتدال        

27- کدام گزینه بیانگر دلیل لزوم عدم معاشرت با افراد چاپلوس است؟

          الف: چاپلوس احمق است                                    
ب:چاپلوس دوست دارد تو هم مثل او باشی

          ج: چاپلوس کارش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد تو
هم مثل او باشی

          د: چاپلوس در نهایت خیانت می کند

28- پنج گروهی که امام محمد باقر (ع) دوستی با آنها را منع کرده است در
کدام گزینه کامل آمده؟

          الف: درغگو – فاسق – بخیل – احمق – کسی که رابطه اش را با خویشان قطع کرده است

          ب:نادان – فاسق -
بخیل – احمق – کسی که رابطه اش را با خویشان قطع کرده است

          ج:ساده لوح - فاسق - بخیل – احمق – کسی که رابطه اش را با
خویشان قطع کرده است

د:همه موارد

29- سه دیدگاه مختلف در مورد چگونگی مدیریت بر غریزه جنسی در کدام گزینه
آمده است؟

          الف:افراطی –
تفریطی – غریزی                 ب: افراطی – تفریطی – عاقلانه

          ج: افراطی – تفریطی – معتدل                    د: غریزی –
عقلانی – معتدل

30- کسانی که معتقدند علاقه و غریزی جنسی ذاتاَ زشت است، کدام انسانها
هستند؟

          الف:
افراطی             ب:تفریطی                         ج:معتدل                   د:
عقلانی

31- کسانی که معتقدند ریشه تمام مشکلات اخلاقی و ناهنجاری اجتماعی در
سرکوبی غریزه جنسی است طرفدار کدام نظریه هستند؟

          الف: افراطی             ب:تفریطی                        
ج:معتدل                   د: عقلانی

32-این استدلال که خالق انسان غرائز مختلفی برای ارضا و اشباع در اختیار
انسان گذاشته و نه برای سرکوبی مربوط به کدام نظریه است؟

          الف: افراطی             ب:تفریطی                        
ج:معتدل                   د: عقلانی

33-این استدلال که اگر انسان از چیزی منع شود حریص تر می شود پس در
غریزه جنسی نباید منعی باشد تا حرصی ایجاد شود مربوط به کدام نظریه است؟

الف: افراطی             ب:تفریطی                        
ج:معتدل                   د: عقلانی

34-این فرضیه که ممکن است غریزه جنسی نه سرچشمه کامل شقاوت و نه سرچشمه
کامل سعادت است بلکه خوب و بد آن از نظر اخلاقی به نوع رفتار انسان ها با آن دارد
بیانگر دیدگاه کدام دین است؟

          الف: مسیحی             ب:زرتشت                         ج:
بودا           د: اسلام

35-کدام گزینه از جمله معیارهای اولیه انتخاب همسر نمی باشد؟

          الف: اصالت خانوادگی    ب: تقوا وتدین                  
ج:زیبائی                  د: اخلاق نیک

36-عفت و پاکدامنی مربوط به کدام نوع اخلاق است؟

          الف: اخلاق فردی                 ب:اخلاق
اجتماعی                ج:اخلاق معیشتی        د:اخلاق جنسی

55-عبارت نوعی پاسبانی که آفرینش برای مشخص بودن نسل ها در وجود بشر و
یا ماموریتی که از سوی خداوند به مردان داده است تا از آلودگی نسل بشر به فساد
جلوگیری نماید، تعریف کدام اصطلاح زیر است؟

          الف: حجاب                       
ب:حیا                               ج: غیرت                 د:حسادت

56-عبارت تسلیم و مطیع شدن شهوت در برابر عقل و اعتدال در بهره مندی از
شهوات، تعریف کدام اصطلاح است؟

          الف: عقلانیت            ب: عفت                           
ج:حیا                      د:خضوع

57-کدام موضوع به بهداشت روانی زنان و مردان کمک کرده روابط خانوادگی را
استوار کرده و حریم اجتماع را از بی عفتی نگه می دارد، تعریف کدام اصطلاح است؟

          الف: حیا                            ب:
غیرت                          ج: صبر                   د: حجاب

58-کدام گزینه است که اگر افراطی و بیجا باشد به سوء ظن و بدگمانی به
همسر کشیده می شود؟

          الف:حسادت                        ب:
تهمت                           ج:غیرت                  د:غیبت

59-کدام گزینه است که اگر نابجا باشد شخص درستکار را به نادرستی و شخص
پاکدامن را به بدگمانی می کشاند؟

          الف:حسادت                        ب:
تهمت                           ج:غیرت                  د:غیبت

60-گفت و گو و مناظره علمی در چه صورتی ارزشمند است؟

          الف: اگر نیت و انگیزه الهی را داشته باشد

          ب: اگر برای اثبات عقیده خودمان باشد

          ج: اگر برای محکوم کردن طرف مقابل باشد

          د: اگر به منظور تعریف و تبلیغ باشد

 

/ 4 نظر / 191 بازدید

سلام.هین نمونه سوالات مربوط به فصل 2 به بعد هست.برای میان ترم سوال نمونه سوال نیست؟

niloofar

ostad kash pasokhnamasham mizashtin[ناراحت]

بابایی

سلام استاد خسته نباشید مرسی از نمره های اخلاق خیلی خوب بود امتحانتون اون چیزی نبود که گفته بودید ولی نمراتش فوق العاده بود خسته نباشید .صبح صادق [چشمک][لبخند][نیشخند][خداحافظ]

شاگرد

سلام استاد خواهشا پاسخ نامه سوالاتم بزارید [دلشکسته]