نمونه سوال تستی دانش خانواده فصل اول و دوم

نمونه سوال تستی دانش خانواده فصل اول و دوم

1:هر انسانی هم به ارتباط و تعامل با دیگران نیازمند است وهم به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن به کدام نیاز اشاره دارد

الف:نیاز جنسی               ب: نیاز عاطفی               ج:نیاز اجتماعی                د: نیاز فرهنگی  

2:مزلو سومین نیاز اساسی انسان را چه می داند

الف:نیاز جنسی                ب:نیاز فرهنگی      ج:نیاز اجتماعی                د:نیاز عاطفی

 

:هر انسانی هم به ارتباط و تعامل با دیگران نیازمند است وهم به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن به کدام نیاز اشاره دارد

الف:نیاز جنسی               ب: نیاز عاطفی               ج:نیاز اجتماعی                د: نیاز فرهنگی  

2:مزلو سومین نیاز اساسی انسان را چه می داند

الف:نیاز جنسی                ب:نیاز فرهنگی      ج:نیاز اجتماعی                د:نیاز عاطفی

3: راجرز و مزلو هدف والای انسانی را ................می داند

الف:انسان کامل            ب:خود شکوفایی           ج:تحقق بخشیدن به استعدادها              د:آزادی بیشتر

4: از آثار دوستی با جنس مخالف  می باشد

الف: بروز حسادت            ب:تجاوز جنسی به افراد آشنا             ج:ارتکاب بزهکاری وخلافهای رفتاری     د:همه موارد

5: از نظر پیامبر افسون رابطه جنسی حرام است

الف:غضب  ب:غنا                  ج:شهوت       د:نگاه حرام

6: زن مرد بهتر است در ویژگیهای مناسب برای ازدواج مشابه و تقریبا همتا باشند به کدام معیار انتخاب همسر اشاره دارد

الف:خوش اخلاقی                ب:تقوا               ج:هم کفو بودن                د:سلامت

7: اگر سطح تحصیلات پسر پایین تر از سطح تحصیلات دختر باشد او می تواند همسر مناسب باشد به شرطی که .........

الف:والدین از آنها حمایت کنند                                                 ب:همسران در امور خانه به یکدیگر کمک کنند

ج:فهمیدگی لازم برای پذیرش مسولیت مدیریت خانواده را داشته باشد      د:فاصله بین عقد وعروسی بیشتر باشد

8: برای این ازدواج باید از مشاوره ژنتیک غفلت نشود وبر اساس انتخاب عاقلانه انجام شود

الف:ازدواج با فرزندان طلاق     ب:ازدواج فامیلی           ب:ازدواج با دختر بزرگتر      د:ازدواج با فرزند تک سرپرست

9: هن لباس لکم و انتم لباس لهن)به کدام اصل اشاره دارد

الف:اصل تعاون                ب:اصل مکمل بودن               ج: اصل مودت              د:معاشرت به معروف

10: ریشه دگرخواهی انسان بعد از ازدواج چیست

الف:مودت ورحمت                   ب:عفت وغیرت                   ج:تقوا و عفت   د:مودت و تقوا

11: وعاشروهن بالمعروف » به کدام اصل اشاره دارد

الف:اصل تعاون                  ب:اصل مکمل بودن              ج: اصل مودت                 د:معاشرت به معروف

12: :............تضمین کننده انسجام درونی خانواده است

الف:حاکمیت قانون واحد برخانواده   ب:مدیریت واحد بر امور خانواده          ج:کمک وهمیاری     د:الف وب

13: به دنیا آودن کودک مشروع وسالم وتربیت صحیح ازجمله مسولیت های والدین است  که بنا بر اصل ......بر والدین تحمیل می شود

الف:اصل حمایت               ب:اصل رعایت مصالح کودک               ج:اصل استحکام              د:اصل وحدت

14: :در روایات از ویزگیهای یک  همسر مطلوب بیان شده است

الف:زیبا بودن              ب:سبک بودن مهریه وی                 ج:قانع بودن وی         د:حس معاشرت وی

15: از عوامل ناشزه شدن زن ومحروم شده از نفقه می باشد

الف:عدم تمکین جنسی         ب:عدم خوش رفتاری با مرد           ج:سوء معاشرت با مرد     د:عدم همکاری در امور خانه

16: قدرتی برای نگهداری وتربیت اطفال است که به والدین دادهشده است

:الف:حسن معاشرت                 ب:نفقه                     ج:حضانت                  د:مدیریت

17: از مسولیتهای اختصاصی مردان می باشد

الف:خوش رفتاری                 ب:گذشت از خطای همسر               ج:وفاداری             د:ولایت بر فرزندان

18:از انگیزه های معمول ازدواج مردان با زنان نمی باشد

الف:ثروت                        ب:زیبایی           ج:دیانت                  د:نسب خانواده

19:در روابط زوجین طبق قانون ریاست خانواده بر عهده ........است

الف:والدین                    ب:زن                     ج:مرد       د:همه موارد

20:از مسولیتهای مهم زن ومرد مراقبت از سلامت جسمانی فرزندان ورسیدگی عاطفی به انها می باشد به کدام مسولیت مشترک زن ومرد اشاره دارد

الف:مشارکت در امور خانه              ب:حضانت فرزندان               ج:خوش رفتاری            د:حسن معاشرت

21:شامل مخارجی است که شوهر باید به همسر خود بپردازد الف: مهریه            ب:  نفقه               ج:صداق      د:ارث

22:از حقوق اختصاصی مرد نیست         الف :مدیریت ب:تمکین زوجه        ج: وفاداری         د: ولایت بر فرزندان  

23:مهمترین معیار در ازدواج  در سفارشات به مسلمانان  چیست  الف: ایمان  ب: به دل نشستن ج:بلوغ   د:اصالت خانوادگی

24:مزلو اولین نیاز ضروری انسان را چه می داند الف: روحی  ب:عاطفی    ج: اقتصادی      د: فیزیولوژیک

 

/ 0 نظر / 3323 بازدید